Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241 C. pen. Această primă parte tratează aspecte comune ambelor infracţiuni, şi anume reglementarea lor, în ordine istorică (cronologică), respectiv în dreptul falimentar, apoi în dreptul societar, înapoi în dreptul falimentar şi, în prezent, în dreptul penal. Apoi sunt analizate elementele constitutive ale infracţiunilor de bancrută, respectiv insolvenţa debitorului şi, pentru cea frauduloasă, fraudarea creditorilor. Prin insolvenţă se înţelege atât starea de fapt, anterioară deschiderii procedurii, când au loc, practic, faptele infracţionale, cât şi cea de drept, ulterioară deschiderii procedurii. Stabilirea încetării plăţilor nu se poate decide de instanţa penală, ci exclusiv de cea falimentară (sindicul), prin hotărârea de deschidere a procedurii. Analiza primei părţi se încheie cu acţiunea penală şi, apoi, acţiunea civilă alăturată celei penale, precum şi tentativa şi situaţia actelor de pregătire.

Cuvinte-cheie: acţiune civilă; acţiune penală; bancrută frauduloasă; bancrută; bancrută simplă; chestiuni prealabile; deschidere a procedurii; fraudare a creditorilor; insolvenţă; instanţa competentă; încetare a plăţilor.

Abstract: This study, in three parts, is dedicated to the bankruptcy crimes, simple and fraudulent, and regulated by articles art. 240-241 pf the Penal Code. This first part approaches common aspects of both infractions, in a historical (chronological order), respectively in the Bankruptcy law, then in Companies law, then back in the Bankruptcy law, and currently in the Criminal law. Then are analyzed the constitutive elements of the bankruptcy crimes, respectively insolvency of the debtor and, for the fraudulent one, fraud of the creditors. Insolvency means both de facto stage, that precedes the order for relief, and de jure one, that follows the relief of such order. Deciding the cease of payments cannot be made by the criminal court, but only the insolvency court (syndic), by the order of relief. Analyses of the first part ends up with the penal action, and then the civil action attached to the penal action, as well as the tentative and the preparation acts.

Keywords: ancillary proceeding; cease of payments; civil action; competent court; fraud of the creditors; fraudulent bankruptcy; insolvency; order for relief; penal action; simple bankruptcy.