Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Ne bis in idem – art. 4 din Protocolul nr. 7 la CEDO
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Non bis in idem în materie fiscală prin prisma jurisprudenței CEDO/CJUE

Autor: Ioana Maria COSTEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu pune în discuție o problemă dinamică și evolutivă, cea a concursului de proceduri fiscale și penale în combaterea ilicitului fiscal. Cheia de boltă este desigur preocuparea pentru respectarea principiului non bis in idem, mai ales în ipoteza în care ambele proceduri tind fie să aplice sancțiuni, fie să emită titluri de creanță pentru același prejudiciu. Studiu preia repere recente de jurisprudența a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; sancțiune fiscală; sancțiune penală.

Titlul lucrării [vezi tot]

0 Vizualizări 233

Respectarea principiilor privind procesul penal și a drepturilor omului în procedura extrădării

Autori: Sonia Bianca BLAJ, Anastasiu CRIȘU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prin intermediul acestui articol autorii au dorit să prezinte o sinteză privind compatibilizarea Convenției europene a drepturilor omului și a principiilor procesului penal în procedura extrădării, considerând acest demers o provocare de actualitate în domeniul dreptului, datorită importanței și complexității pe care le implică, având consecințe pe plan național și internațional. Necesitatea cooperării între state a apărut pe fondul progresului științific, economic, a libertății de circulație a persoanelor, care a condus, inevitabil, la un efect nedorit și anume o creștere a criminalității internaționale. Studiul este [vezi tot]

0 Vizualizări 135

Principiul ne bis in idem. Compatibilitatea art. 54 din Convenţia Schengen cu art. 50 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. CJUE, Cauza C-129/14, Zoran Spasic

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curerul Judiciar nr. 9/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: În studiul de față, autorul analizează hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza Spasic, o altă decizie care consolidează jurisprudența recentă a instanței europene, evoluând în materia principiului ne bis in idem. Pornind de la întrebările preliminare, studiul este împărțit în două secțiuni distincte. În prima parte se analizează compatibilitatea articolului 54 din Convenția Schengen și a articolului 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în măsura în care supune aplicarea principiului ne bis in idem condiției ca, dacă a fost aplicată o pedeapsă, a fost executată, este de fapt [vezi tot]

0 Vizualizări 198

Controlul de convenţionalitate – viziunea CEDO asupra instituției confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluții de condamnare, de la terți) conform Directivei 2014/42/EU

Autor: MOROȘAN Dan

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn ceea ce priveşte scopul prezentei lucrări, realizarea unei analize comprehensive asupra instituţiei confiscării în lumina Convenţiei este un demers cel puţin ambiţios, poate chiar imposibil, în lipsă de precizări suplimentare. În acest sens, abordarea din cuprinsul prezentei lucrări se raportează la cele din urmă evoluţii legislative incidente în materia dreptului unional cu privire la armonizarea legislaţiei statelor membre, respectiv Directiva 2014/42/EU.     

Analiza începe prin expunerea modificărilor realizate la nivel unional, iar mai apoi, sunt prezentate instituţiile create şi implementate în ordinea juridică naţională. În continuare, instituţiile precizate mai [vezi tot]

0 Vizualizări 206

Aplicabilitatea principiului ne bis in idem în procesul penal. Perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Autor: MARIN Liana-Georgiana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPrincipiul „bis de eadem re ne sit actio” (ne bis în idem) a apărut în Digestele împăratului Iustinian I  şi prevede că „Guvernatorul nu trebuie să permită ca aceeaşi persoană să fi e acuzată din nou de o infracţiune pentru care a fost deja achitat” .

În acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin „idem” înţelegem acele fapte care constituie un ansamblu de circumstanţe concrete care implică de fapt acelaşi inculpat şi care sunt indisolubil legate între ele în timp şi spaţiu, a căror existenţă trebuie [vezi tot]

0 Vizualizări 115

Observations on the ne bis in idem principle in light of the European Court of Human Rights’ judgment: Milenković V. Serbia

Autor: Goran P. ILIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2017

Revistă disponibilăaici.

Abstract: This paper dealt with problems of the ne bis in idem principle as one of the basic human rights in criminal proceedings. First, the author analyzed the practice of the European Court of Human Rights in correlation to the concepts of bis and idem. Special attention was devoted to different approaches taken in the interpretation of the concept of the identity of offence (idem), whereby the judgments of the Grand Chamber in the cases Sergey Zolotukhin v. Russia and A. and B. v. Norway were [vezi tot]

0 Vizualizări 102

Principiul ne bis in idem. Încetarea procesului penal față de inculpat pe temeiul autorității de lucru judecat, în situația în care după sancționarea contravențională pentru lovire și distrugere s-a dispus trimiterea în judecată pentru aceleași fapte

Autor: Ioan NEMEȘ

Publicat în: Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Deși plângerea contravențională are o natură civilă în dreptul național, totuși această calificare juridică a procedurii în dreptul intern nu poate constitui singurul criteriu relevant pentru aplicabilitatea principiului ne bis in idem din perspectiva art. 4 paragraf 1 din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Procedura de contestare a unui proces-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, intră în sfera de aplicare a art. 6 CEDO sub aspect penal, iar existența sau nu [vezi tot]

0 Vizualizări 195

Principiul „ne bis in idem”. Importanța unei corecte interpretări și aplicări pentru menținerea spațiului de libertate, securitate și justiție în Uniunea Europeană. Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 29 aprilie 2021 și 12 mai 2021

Autor: Ioana URSACHE

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2021

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: ne bis in idem, aceleași fapte, marja de apreciere, mandatul european de arestare, Decizia-cadru 2002/584/JAI.

The „ne bis in idem” principle. The importance of a correct interpretation and application for maintaining the area of freedom, security and justice in the European Union. Judgments of 29 April 2021 and 12 May 2021 of the Court of Justice of the European Union

Abstract: The „Ne bis in idem” is a principle of law which, regulated within the international legal instruments, guarantees not only the conduct of a fair trial in the [vezi tot]

0 Vizualizări 130

Aspecte controversate privind aparenta încălcare a principiului ne bis in idem


Autor
: George PELICAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Fiind fundamentată pe o sistematizare a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pe o analiză cuprinzătoare a lucrărilor de specialitate publicate la nivel naţional şi european, lucrarea de faţă a plecat de la premisa necesităţii asigurării unui just echilibru între interesul societăţii de a reprima în mod efectiv o conduită antisocială şi interesul individual de a nu fi tras la răspundere ori sancţionat în mod repetat pentru aceeaşi faptă antijuridică, demers ce [vezi tot]

1 Vizualizări 204

Evoluția aplicării în jurisprudența națională a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în materia principiului „non bis in idem”. Studii de caz

Autor: Ancuța Blanariu

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 2/2020

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prezentul studiu urmărește să supună atenției modul în care instanțele judecătorești naționale au receptat și aplicat în cauzele penale jurisprudența Curții Europene a Dreptuilor Omului în materia principiului non bis in idem. Cazurile analizate privesc aplicarea principiului non bis in idem în două categorii de situații: când inculpatul este trimis în judecată pentru săvârșirea unei fapte pentru care a fost sancționat contravențional anterior, respectiv când față de inculpat s-a dispus o soluție de netrimitere în judecată, urmată de redeschiderea urmăririi penale și [vezi tot]

0 Vizualizări 124