Autor: MARES Mihai, LUPASCU Dan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 5/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Extrădarea are o lungă tradiţie ca una dintre cele mai larg răspândite instituţii de cooperare judiciară internaţională în materie penală. Prezenta lucrare îşi propune să analizeze procedura extrădării pasive, respectiv extrădarea din România la solicitarea unui alt stat, atât prin prezentarea cadrului legal aplicabil – în general, prin examinarea prevederilor Legii nr. 302/2004 şi, în particular, prin referirile la tratatele bilaterale sau multilaterale la care România este parte – precum şi prin evidenţierea unor abordări ale organelor judiciare ce reţin atenţia, care modelează practica judiciară. Competenţa pentru judecarea cererii de arestare provizorie precum şi cererea de extrădare, standardele în materia drepturilor omului aplicabile arestării provizorii, aprecierea temeiurilor juridice de refuz al extrădării, procedura în cazul concursului de cereri de extrădare sunt doar câteva dintre provocările de ordin practic întâmpinate de instanţele române în aplicarea prevederilor incidente.
Cuvinte-cheie: cooperare internaţională; materie penală; extrădarea pasivă; arestarea provizorie.
Abstract: Extradition has a long-standing tradition as one of the most widely used institutions of international cooperation in criminal matters. The present paper aims at analysing the passive extradition proceedings, i.e. extradition from Romania at the request of another state, both by outlining the applicable legal framework – generally, by examining the provisions of Law no. 302/20004 and specifically, by referring to bilateral or multilateral treaties to which Romania is a party – as well as by revealing some noteworthy approaches of the judicial bodies that are shaping the case-law. The competence for trying the request for provisional arrest as well as the request for extradition, the human-right standards for provisional arrest, the assessment of legal grounds for refusing extradition, the procedure in case of multiple requests for extradition are just a few of the practical challenges met by the Romanian courts in applying the relevant provisions.
Keywords: international cooperation; criminal matters; passive extradition; provisional arrest.