Autor: NIȚU Daniel

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatPrezentul studiu se constituie într-o analiză critică a deciziei nr. 139/2016 pronunţate de Curtea Constituţională prin care au fost respinse ca neîntemeiate excepţiile de neconstituţionalitate vizând dispoziţiile art. 493 alin. (1) şi (4) C.proc.pen. În esenţă, excepţiile invocate vizau atât conţinutul măsurilor preventive, ce erau văzute drept veritabile limitări sau aboliri ale exercitării dreptului de proprietate privată, cât şi absenţa unei limitări temporale privind durata pe care se pot dispune măsurile în procesul penal.

În mod particular, plecând de la ipoteza concretă a unei persoane juridice aflate în procedura insolvenţei, excepţiile invocate în dosarul de fond au vizat neconstituţionalitatea dispoziţiilor procedurale menţionate în raport de prevederile art. 44 (dreptul la proprietate privată), art. 45 (libertatea economică) şi art. 53 (restrângerea exerciţiului unor drepturi sau unor libertăţi) din Constituţie.

Ulterior conexării mai multor dosare în care excepţiile invocate priveau aceleaşi texte din Codul de procedură penală, Curtea Constituţională a decis respingerea ca neîntemeiate a tuturor excepţiilor. Într-o manieră formală şi retrogradă, instanţa de contencios constituţional a demonstrat atât lipsă de consecvenţă faţă de propria jurisprudenţă cristalizată în domeniul măsurilor preventive în cazul persoanei fizice, cât şi o incapacitate de a înţelege principiile de bază şi obiectivele procedurii insolvenţei.              

Tonul (prea) acid al autorului prezentului material poate fi explicat în condiţiile în care a fost unul dintre cei care au invocat şi susţinut excepţiile de neconstituţionalitate, în cadrul dosarelor de fond.

Cuvinte-cheie: persoana juridică; măsuri preventive; insolvenţă; Curtea Constituţională; art. 44; art. 45; art. 53 din Constituţie.

Titlul lucrării în engleză: Duration of preventive measures in case of a legal entity. A critique of the Constitutional Court’s of decision no. 139/2016

Abstract: The present study constitutes a critical analysis of the Constitutional Court’s decision no. 139/2016, where the Court rejected the exceptions of unconstitutionality regarding the provisions of Article 493 para. (1) and para (4) from the Criminal Procedure Code. In essence, the exceptions invoked related both to the content of the preventive measures, which were seen as genuine limitations or abolition of the exercise of the right of private property, and to the absence of any time limitations on the duration of the measures in the criminal proceedings.

Particularly, in the case of a legal entity in insolvency, the exceptions invoked in the substantive case file concerned the unconstitutionality of the above mentioned Criminal Procedure Code provisions with the Article 44 (right to private property), Article 45 (economic freedom) and Article 53 (restriction of the exercise of certain rights or freedoms) from the Constitution.

Following the merger of several cases where the exceptions invoked related to the same texts from the Code of Criminal Procedure, the Constitutional Court decided to reject as unfounded all exceptions. In a formal and retrograde manner, the Constitutional Court has demonstrated both a lack of consistency with its own case-law crystallized in the field of preventive measures for the individual and an inability to understand the underlying principles and objectives of insolvency proceedings.

The (too) acid tone of the author can be explained by the fact that he was one of those who invoked and supported the exceptions of unconstitutionality in the background files.

Keywords: legal entit; preventive measures; duration; insolvency; Constitutional Court; Article 44; Article 45; Article 53 of the Constitution.