Autor: ZLATI George

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn prezentul articol autorul încearcă să clarifice câteva aspecte controversate legate de infracţiunea de fraudă informatică. În primul rând, este pusă în discuţie natura infracţiunii în vederea identificării corecte a valorilor sociale protejate prin textul de incriminare. Autorul încearcă astfel să argumenteze faptul că frauda informatică protejează atât integritatea sistemelor informatice, cât şi integritatea şi disponibilitatea datelor informatice în scopul de a clarifica relaţia dintre frauda informatică (art. 249 Cod penal) şi infracţiunea de alterare a datelor informatice (art. 362 Cod penal).

De asemenea, autorul evidenţiază exemple identificate atât în literatura de specialitate, cât şi în practica judiciară pentru a arăta că frauda informatică nu îşi găseşte aplicabilitatea în ipoteze precum înşelăciuni realizate prin mijloace comunicare electronică fără a fi manipulat vreun sistem informatic, phishing şi pharming, ransomware etc.

Nu în ultimul rând, autorul încearcă să clarifice relaţia dintre frauda informatică şi alte infracţiuni prevăzute în Codul penal precum înşelăciunea, furtul de folosinţă, alterarea datelor informatice, accesul neautorizat la un sistem informatic etc.

Cuvinte-cheie: fraudă informatică; sistem informatic; furt de folosinţă; ne bis in idem; valori sociale protejate; alterarea datelor informatice; criptare; restricţionarea accesului; acces neautorizat; fals informatic; ATM; ransomware; înşelăciune online; licitaţii online; scrisori nigeriene.

Titlul lucrării în engleză: Computer fraud. Controversial issues

Abstract: In the present article the author tries to clarify some controversial issues regarding the offence of computer fraud. Firstly, the nature of the offence is put into question in order to identify all the social values protected by the criminal provision. The author tries to argue that computer fraud also protects the integrity of computer systems and the integrity and availability of computer data with the purpose of clarifying the relationship between computer fraud (article 249 of the Romanian Criminal Code) and the offence of altering computer data (article 362 of the Romanian Criminal Code).

Likewise, the author emphasizes some examples found in legal literature or jurisprudence and then argues that the criminal provision regarding computer fraud is not applicable in cases such as fraud by means of electronic communications without manipulating a computer system, phishing or pharming, ransomware etc.

Nonetheless, the author tries to clarify the relationship between computer fraud and other offences provided in the Criminal Code such as traditional fraud, theft of service, altering computer data, unauthorized access to a computer system etc.

Keywords: computer fraud; traditional fraud; theft of service; ne bis in idem; protected social values; computer system; computer data; altering computer data; encryption; restricting access; unauthorized access; computer forgery; automated teller machine; ransomware; online fraud; online auctions; Nigerian letters.