Autor: Constantin-Dumitru CĂLINA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Libertatea este cel mai important drept al omului, prin urmare, atunci când un judecător are pe birou o propunere prin care solicită privarea de libertate a unei persoane pe motiv de înstrăinare, el trebuie să cântărească cu atenție problemele de fapt și de drept puse în balanță, atât partea care cere privarea de libertate precum şi cel a cărui privare de libertate se discută. Astfel, atunci când privarea de libertate a unei persoane este pusă în discuție, este necesar să se aibă în vedere, pe lângă dispozițiile de drept intern, dreptul la libertate și securitate conferit de art.5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest articol stabilește cazurile în care, în condițiile legii, o persoană poate fi privată de libertate, inclusiv detenția unei persoane înstrăinate psihic. În acest sens, Curtea Europeană a susținut în mod constant în jurisprudența sa că o persoană nu poate fi considerată „înstrăinată” și nu poate fi privată de libertate decât dacă sunt îndeplinite cel puțin următoarele trei condiții: în primul rând, înstrăinarea sa trebuie să fi fost stabilită într-o manieră edificatoare; În al doilea rând, tulburarea trebuie să aibă un caracter sau o amploare care să justifice internarea; În al treilea rând, internarea nu poate fi prelungită fără persistența acestei tulburări. În ceea ce privește prima condiție, pentru ca aceasta să fie îndeplinită, judecătorul trebuie să verifice dacă există aviz din partea unei comisii de specialiști psihiatri. În lipsa unui asemenea aviz, judecătorul nu poate substitui comisia și dispune privarea de libertate a înstrăinatului mintal prin invocarea stării de pericol creată de eliberarea persoanelor înstrăinate mintal. Avizul poate lua forma unui raport de expertiză sau a unui certificat de medicină legală eliberat de medicii în drept sau a unei decizii a unui complet de medici psihiatri. În consecință, înainte de a verifica îndeplinirea altor chestiuni de fapt și de drept, judecătorul trebuie să verifice existența unei astfel de opinii la dosarul cauzei.

Cuvinte-cheie: înstrăinat; internare involuntară; înștiințare; psihiatru; privare de libertate.

Titlul lucrării în engleză: The importance of psychiatric medical assessment in the privation of liberty of mental alienation

Abstract: Freedom is the most important human right, therefore, when a judge has a proposal on his desk requesting the deprivation of liberty of a person on the grounds of alienation, he must carefully weigh the issues of fact and law put in balance, both the part that demands the de-privation of liberty as well as the one whose deprivation of liberty is being discussed. Thus, when the deprivation of liberty of a person is questioned, it is necessary to consider, in addition to the provisions of national law, the right to liberty and security conferred by Ar-ticle 5 of the European Convention on Human Rights. This article establishes cases in which, under the law, a person may be deprived of his/her liberty, including the detention of a men-tally alienated person. In this respect, the European Court has consistently held in its case law that an individual cannot be considered „alienated” and cannot be deprived of liberty unless at least the follow-ing three conditions are met: First, its alienation must have been established in an edifying manner; Second, the disorder must be of a character or magnitude to justify internment; Third, the admission cannot be extended without the persistence of this disorder. As far as the first condition is concerned, in order for it to be fulfilled, the judge must verify whether there is an opinion from a committee of psychiatric specialists. In the absence of such an opinion, the judge cannot substitute the commission and order the deprivation of li-berty of the mentally alienated person by invoking the state of danger created by the mentally alienated persons’ release. The opinion may take the form of an expert report or a forensic medical certificate issued by legal medical practitioners or a decision of a panel of psychiatrists. Consequently, before verifying the fulfillment of other matters of fact and law, the judge must verify the existence of such an opinion in the case file.

Keywords: alienated; involuntary admission; notice; psychiatrist; deprivation of liberty.