Autori: Valentin TRIF, Adrian PETRE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Infracțiunile de corupție, prin specificul lor, au unele particularități în comparație cu alte infracțiuni. Aceasta, pentru a sublinia cât mai exact împrejurările în care s-a săvârșit fapta penală, cercetarea locului faptei impune respectarea unor proceduri care să garanteze păstrarea tuturor mijloacelor de probă utile pentru lămurirea cauzei. Prin urmare, presupune dovada existenței sau inexistenței infracțiunii și dacă este pozitiv stabilirea infracțiunii făptuitorului precum și dovada flagrantului. Importanța modului în care se realizează activitatea de constatare a infracțiunilor flagrante este dată de faptul că reprezintă un moment ireversibil în activitatea de urmărire penală, astfel încât este necesară o pregătire temeinică.

Cuvinte-cheie: infracțiuni de corupție; observare; flagrant.

Titlul lucrării în engleză: Investigation of the crime scene in the event of detection of corruption offenses

Abstract:  Corruption offenses, due to their specificity, have some particularities as compared to other crimes. This, in order to emphasize as accurately as possible the circumstances in which the criminal act was committed, investigation of the place of deed requires the observance of procedures that guarantee the preservation of all useful means of proof for the clarification of the case. Therefore it involves the proof of the existence or non-existence of the offense and if so positive the establishing the perpetrator’s crime as well as the proof of flagrancy. The importance of the way in which the activity of finding the flagrant offenses is done is given by the fact that it represents an irreversible moment in the criminal prosecution activity, so that a thorough preparation is necessary, depending on the particularities of each cause and the concrete activities to be undertaken.

Keywords: corupption offenses; observation; flagrant.