Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Măsura de supraveghere electronică reprezintă un proces probator, o modalitate de producere a probelor în procesul penal. Strângerea și producerea probelor este scopul principal al activității de urmărire penală și, prin urmare, poate fi realizată de procurorul sau organele de urmărire penală ale poliției judiciare sau cele speciale. Nulitatea unei metode de probă obținute ilegal ar putea fi ridicată în conformitate cu art. 281 și 282 Cod procedură penală și aceste metode nu pot fi utilizate în procesul penal, cu respectarea art. 102. Pe de altă parte, probele care au fost obținute în mod ilegal nu pot determina excluderea de plano a acestor probe, ci trebuie să fie examinate din punct de vedere al echității procedurii în ansamblu. Înseamnă că persoana acuzată ar trebui să aibă posibilitatea de a contesta autenticitatea înregistrării (conversație înregistrată) și de a se opune utilizării acesteia. În plus, trebuie luată în considerare calitatea probelor, inclusiv dacă circumstanțele în care au fost obținute pun la îndoială fiabilitatea sau acuratețea acestora.

Cuvinte-cheie: supraveghere electronică; organele de urmărire penală; procesul probatoriu; metode de probă; probe obținute în mod ilegal; corectitudinea procedurii în ansamblu.

Titlul lucrării în engleză: The enforcement of the electronic surveillance warrants after the decision no. 51/2016 of the Romanian Constitutional Court

Abstract:  The electronic surveillance measure represents an evidentiary process, a way of producing evidence in the criminal proceedings. The gathering and producing evidence is the main goal of the criminal investigation activity and, therefore, could be done by the prosecutor or criminal investigation bodies of the judiciary police or special ones only. The nullity of a method of proof unlawfully obtained could be raised in accordance with art. 281 and 282 of the Criminal procedural code and these methods may not be used in criminal proceedings, with the observance of art. 102. On the other hand, the evidence which was unlawfully obtained may not trigger de plano exclusion of that evidence, but shall be examined in terms of fairness of the proceedings as a whole. It means that the accused person should have the opportunity to challenge the authenticity of the recording (taped conversation) and opposing its use. In addition, the quality of the evidence must be taken into consideration, including whether the circumstances in which it was obtained cast doubt on its reliability or accuracy.

Keywords: electronic surveillance; criminal investigation bodies; evidentiary process; methods of proof; evidence obtained unlawfully; the fairness of the proceedings as a whole.