Autor: Daniel BĂLAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Titlul articolului este „Persoana vătămată şi partea vătămată”. După cum sugerează şi titlul, pe parcursul articolului am încerca să prezint principalele modificări care au intervenit ca urmare a adoptării unui nou Cod de procedură penală, la 1 februarie 2014. Astfel, am avut în vedere modul în care era reglementată instituţia părţii vătămate în cadrul fostului Cod de procedură penală şi modul în care actualul Cod de procedură penală reglementează instituţia persoanei vătămate.

Am ales să prezint asemănările şi deosebirile dintre cele două reglementări, în aşa fel încât să fie cât mai uşor de înţeles care sunt modificările aduse de noua reglementare procesual penală cu privire la instituţia persoanei vătămate. Cea mai importantă deosebire este dată de faptul că, potrivit actualului Cod de procedură penală, persoana vătămată nu mai este inclusă în cadrul părţilor din procesul penal, aşa cum prevedea Codul de procedură penală de la 1968, ci este inclusă în categoria subiecţilor procesuali principali, alături de suspect.               

De asemenea, am prezentat modul în care persoana care suferă un prejudiciu devine persoană vătămată, precum şi dreptul şi obligaţiile pe care aceasta le dobândeşte.

Pe parcursul procesului penal, persoana vătămată poate beneficia de reprezentarea şi, de asemenea, poate beneficia de asistenţă juridică, care de regulă este facultativă, însă există şi anumite ipoteze în care aceasta este obligatorie.

Cuvinte-cheie: persoană vătămată; parte vătămată; proces penal; prejudiciu; noul Cod de procedură penală; Codul de procedură penală din 1968; diferenţe şi asemănări; subiecţi procesuali principali; părţi; drepturi şi obligaţii.

Titlul lucrării în engleză: The injured person and the injured party

Abstract: The title of the present study is „The injured person and the injured party”. As the title suggests, throughout this study the author aims to present the main amendments which occurred as a result of the adoption of a new Code of Criminal procedure on February 1st, 2014. Thus, the author analised the regulation regarding the injured party, provided by the former Code of Criminal Procedure, and the current regulation of the injured person.

The author chose to present the similarities and differences between the two regulations in a way that makes it most easy for the reader to understand the changes operated by the new criminal procedure legislation regarding the injured person. The most significant difference is due to the fact that, according to the Code of Criminal Procedure currently in force, the injured person is no longer included in the category of parties to the criminal trial, as the former 1968 Code of Criminal Procedure provided, but rather included in the category of main subjects, together with the suspect.

Moreover, the author presents the mechanism through which the person suffering damage becomes an injured person, as well as the rights and obligations he/she acquires.

Throughout the criminal trial, the injured person can be represented by a lawyer in court and can also benefit from legal assistance, which is usually optional but can, in certain cases, be compulsory.

Keywords: injured person; injured party; criminal trial; damages; new Code of Criminal Procedure; 1968 Code of Criminal procedure; differences and similarities; main subjects; parties to the criminal trial; rights and obligations.