Autor: Vitalie RUSU, Serghei GAVAJUC

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Sarcina de bază a tacticii criminalistice constă în organizarea cât mai eficientă a activității criminalistice în raport cu scopul acțiunilor de urmărire penală, cu activitatea specială de investigații, cu întregul proces de proces de investigare a infracțiunilor în baza materializării unui sistem rațional de interacțiuni și relații între participanții la proces. Prin structura tacticii avem în vedere asemenea elemente care înglobează un întreg complex de acțiuni ulterioare – începând cu aprecierea situației existente, până la atingerea obiectivului urmărit. Aprecierea situației, interpretarea fenomenelor și circumstanțelor, analiza informațiilor acumulate – toate acestea sunt operațiuni intelectuale care necesită cunoștințe profesionale, experiență și rațiune corespunzătoare a ofițerului de investigații. În temeiul acestora apar deciziile tactice, este realizată selectarea mijloacelor și metodelor operativ-investigative, este trasată ordinea lor de efectuare în vederea atingerii obiectivelor urmărite.

Cuvinte-cheie: proces penal; ofițer de investigații; tactică; criminalistică; probatoriu; acțiune de urmărire penală; ofițer de urmărire penală; planificare; versiune; rezistență; împotrivire; interacțiune; organizare; comportament; decizie; infracțiune; procedeu; măsuri speciale de investigații; operațiune; conlucrare.

Titlul lucrării în engleză: Doctrinal reflections on the tactical bases of the special investigation activity

Abstract: The basic task of forensic tactics is to organize the forensic activity as efficiently s as possible in relation to the purpose of the criminal prosecution actions, the special investigation activity, and the entire process of criminal investigation based on the materialization of a rational system of interactions and relationships between trial participants. Saying „the structure of the tactics” we mean such elements that include a whole complex of subsequent actions starting with the assessment of the existing situation, until reaching the objective pursued. The assessment of the situation, the interpretation of phenomena and circumstances, the analysis of accumulated information all these are intellectual operations that require professional knowledge, experience and appropriate reasoning power of the investigating officer. Based on them, the tactical decisions appear, the selection of the operative and investigative means and methods is made, their order of execution is drawn up in order to achieve the objectives pursued.

Keywords: criminal trial; investigating officer; tactics; forensics; cumulative evidence; criminal prosecution action; criminal prosecution officer; planning; version; resistance; counteracting; interaction; organization; behavior; decision; crime; procedure; special investigative measures; operation; cooperation.