Autor: Vasile DROBOTĂ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 2/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Dintre domeniile clasice ale tehnicii criminalistice, traseologia are cea mai extinsă sferă în sensul tipurilor și categoriilor de urme care formează obiectul său de studiu, fiind foarte sugestivă însăși expresia oficială utilizată pentru a atesta acumularea unui nivel ridicat de cunoștințe și experiență în acest domeniu: „Expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte”. Lucrarea de față prezintă diferite tipuri și categorii de urme întâlnite în practică, urmărind pe parcurs sistematizarea și expunerea unor aspecte legate de rezultatele care pot fi obținute prin exploatarea urmelor, în considerarea elementelor și caracteristicilor care se reflectă în compoziția acestora, având în vedere și alți factori care intervin, precum și alte aspecte colaterale.

Cuvinte-cheie: urme statice; urme dinamice; apartenența la întreg; interpretare criminalistică; apartenența de gen; potențial individualizator; identificare.

Titlul lucrării în engleză: Types of traces that are the subject of judicial study of traces and considerations on their individualizing potential

Abstract: Among the classical fields of forensic technique, traceology has the widest scope in terms of types and categories of traces that form its object of study, the official expression used to certify the accumulation of a high level of knowledge and experience in this field being very suggestive: „Traceological expertise of traces left by beings and objects”. This paper presents different types and categories of traces encountered in practice, seeking to systematize and expose aspects related to the results that can be obtained by exploiting the traces, while taking into account the elements and characteristics that are reflected in their composition, and considering others factors that may intervene, as well as collateral issues.

Keywords: static traces; dynamic traces; belonging to the whole; forensic interpretation; belonging to a category; individualizing potential; identification.