Autor: Nicolae CARAUȘ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Respectarea dreptului la viața privată este un imperativ într-o societate democratică, care se impune, atât particularilor cât și autorităților statului. Regula este respectarea dreptului la viață privată, iar atingerea acestui drept este excepția. Reprezintă o astfel de excepție și posibilitatea de a preleva probe biologice de la anumite persoane, în vederea determinării profilului genetic, prevăzută de Legea 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare. Ca orice atingere adusă exercițiului unui drept sau libertăți fundamentale, posibilitatea prelevării probelor biologice trebuie să fie încadrată în mod strict. Această încadrare este realizată prin condițiile care se desprind din art. 53 din Constituția României și art. 8 par. 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cele mai importante condiții care încadrează o astfel de restrângere este necesitatea și proporționalitatea. Sarcina verificării îndeplinirii acestor două condiții este partajată. Pe de o parte, sarcina incumbă legiuitorului, care, cu ocazia adoptării sau modificării legii care prevede posibilitatea prelevării probelor biologice, va face o evaluare abstractă a celor două condiții. Pe de altă parte, sarcina aparține organelor judiciare (judecător sau organul de urmărire penală) care dispun prelevarea probelor. Acestea realizează o analiză concretă, în raport de circumstanțele cauzei, și stabilesc dacă măsura este necesară și proporțională.

Cuvinte-cheie: viață privată; atingere; prelevarea probelor biologice; necesitate; proporționalitate.

Titlul lucrării în engleză: The necessity and the proportionality of biological sampling in order to introduce genetic profiles in the National Judicial Genetic Data System. The responsibility of verifying these conditions

Abstract: Respect for the right to privacy is an imperative in a democratic society, which is imposed on both individuals and state authorities. The rule is to respect the right to private life, and the infringement of this right is the exception. Such an exception is also the possibility to take biological samples from certain persons, in order to determine the genetic profile, provided by Law 76/2008 on the organization and functioning of the National Judicial Genetic Data System. Like any infringement of the exercise of a fundamental right or freedom, the possibility of taking biological samples must be strictly framed. This frame is achieved through the conditions deriving from art. 53 of the Romanian Constitution and art. 8 par. 2 of the European Convention on Human Rights. The most important conditions for such a restriction are necessity and proportionality. The task of verifying compliance with these two conditions is shared. On the one hand, the task lies with the legislator, who, when adopting or amending the law providing for the possibility of taking biological samples, will make an abstract assessment of the two conditions. On the other hand, the task belongs to the judicial bodies (judge or criminal investigation body) that order the taking of evidence. They shall carry out a concrete analysis in the light of the circumstances of the case and determine whether the measure is necessary and proportionate.

Keywords: private life; infringement; biological sampling; necessity; proportionality.