Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În prezentul dosar tematic se examinează, de o manieră inovativă, stadiul și rezultatele cercetării științifice efectuate de grupul de experți dedicat fondării noii instituții a Parchetului European sau Procurorului European (denumit în continuare EPPO), precum și a Regulilor Model de procedură penală ale Uniunii Europene (denumită în continuare U.E.), în scopul asigurării protecției intereselor financiare ale acesteia. Autorii analizează principalele propuneri de organizare a acestei instituții: în sistem colegial sau ca un „Eurojust Plus”; EPPO ca entitate ierarhică supranațională, având o structură centrală, compusă din reprezentanții fiecărui stat membru, dar purtând o „dublă caschetă”, aceștia fiind subordonați astfel atât EPPO, cât și parchetului național; sau EPPO ca autoritate exclusiv supranațională. În acest dosar se prezintă, de asemenea, soluțiile de cooperare cu instituțiile investigative (Eurojust, OLAF, Europol, serviciile naționale de procuratură), competențele instanțelor naționale și internaționale, care vor exercita controlul judiciar, precum și diversele versiuni cu privire la competența paralelă și teritorială a EPPO, recomandate de experți. Grupul de cercetare științifică și-a îndreptat atenția și asupra soluționării problemei „cuplului infernal”, reprezentat de eficacitate și controlul infracționalității, o protecție eficientă a intereselor financiare ale U.E., coroborate cu spiritul de legitimitate, prin consolidarea libertăților și justiției, precum și prin garantarea drepturilor fundamentale ale suspectului/inculpatului.

Cuvinte-cheie: EPPO; Ministerul Public European; Parchetul European; Procurorul European; Eurojust Plus; OLAF; Europol.

Titlul lucrării în engleză: The European Prosecutor’s Office

Abstract: In the present thematic file it is examined, through an innovative manner, the status and results of the scientific research executed by the expert group dedicated to the foundation of the new institution of the European Prosecutor’s Office or (hereinafter EPPO), as well as the Internal Rules of Criminal Procedure, for the purpose of assuring the protection of it’s financial interests. The authors analyze the main proposals of organizing this institution in a collegial system or as an “Eurojust Plus”; EPPO as a supranational hierarchical entity, with a central structure, composed of representatives of each member state, but wearing a “double cap”; these are subordinate, both to EPPO, as well as, to, national prosecutor’s office. In this file, there are also presented, cooperation solutions with the investigative institutions (Eurojust, OLAF, Europol, national prosecutor’s offices), the competences of the national and international courts, which will exercise the judicial control, as well as various versions regarding the parallel and territorial competence of EPPO, recommended by experts. The group of scientific research has also turned its attention to the solution of ”infernal couple” problem, represented by effectiveness and the control of crime, an efficient protection for the EU financial interests, together with the lawfulness spirit, through the guarantee of the fundamental rights of the suspect/defendant).

Keywords: EPPO; Public Ministry; the European Prosecutor’s Office; the European Prosecutor; Eurojust Plus; OLAF; Europol.