Autor: Lavinia-Mădălina ADAM

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a atrage atenția asupra problematicii pe care o ridică implicarea femeilor în întreaga activitate criminalistică în diferite ipostaze. Astfel, principalele idei abordate sunt aspectele deosebite ce se conturează în momentul în care investigația criminalistică este efectuată de către o reprezentantă a sexului feminin în contextul existenței unor tendințe ascendente în ceea ce privește interesul pentru acest domeniu și în momentul în care printre persoanele cercetate se află și femei. În esență, este vorba despre constatarea diferențelor dintre cele două sexe și utilizarea acestora în scopul îmbunătățirii desfășurării anchetei și a selecției celor care urmează să o efectueze, despre aplicarea unor reguli particulare de tehnică și tactică în sensul valorificării potențialului urmelor cosmetice și a posibilității de identificare a genului pe baza urmelor descoperite prin cercetarea la fața locului și a folosirii unor tehnici eficiente în audiere, toate acestea vizând în mod expres persoanele de sex feminin. De asemenea, e importantă remarcarea semnificației efectului CSI și a contribuției unor personalități feminine în acest domeniu.

Cuvinte-cheie: femei; Criminalistică; investigație; urme; produse cosmetice.

Titlul lucrării în engleză: Specific feminine elements that might be occurring amid a forensic investigation

Abstract: The aim of the present paper is to draw attention to the issue that arises with the involvement of women in the whole forensics activity in various situations. Thus, the main adressed ideas are the particular aspects that are sketching out when the forensic investigation is carried out by a female representative amid an existence of a rising trend as regards the interest for this field and when the range of individuals under investigation include women. Specifically, the thing concerned is the determination of gender differences and using them in order to improve an ongoing investigation and selection criteria of those who will carry it out, the application of a particular set of rules for technical and tactical forensic elements as meaning that it should be enhanced the potential of cosmetic evidence and the possibility of gender identification based on investigation at the crime scene and it should be used some efficient techniques for hearings, all of these directly targeting females. Also, it is also important to note the meaning of CSI effect and the contribution of some feminine personalities in this field.

Keywords: women; Forensic Science; investigation; evidence; cosmetic products.