Autor: Lavinia PRICINĂ-BOBEICĂ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Ascultarea persoanelor în cadrul investigării activităților infracționale se detașează din punct de vedere al importanței de restul activităților de strângere a probelor. În contextul pandemic actual, obținerea declarațiilor suspectului sau inculpatului se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii virusului Sars-Cov2. Provocările acestui demers vizează operativitatea organului de cercetare penală, pe de o parte, iar pe de altă parte atitudinea suspectului sau inculpatului. Purtarea măștii de protecție este obligatorie, astfel încât activitatea de ascultare se desfășoară cu unele dificultăți. Aceasta necesită un volum mai mare de timp și efort, ori se poate impune cu o frecvență mai ridicată decât în mod obișnuit. De altfel, impunerea măștii de protecție poate duce la mai multe momente de tensiune sau chiar la refuzul de a fi purtată. Toate aceste situații se suprapun peste procedeul ascultării suspectului sau inculpatului, deja anevoios, și trebuie gestionate de cel care aduce la îndeplinire acest procedeu probatoriu.

Cuvinte-cheie: mască; declarații; suspect; obstacol.

Titlul lucrării în engleză: Protective mask – barrier in the process of listening to the suspect or defendant

Abstract: Listening to persons in the investigation of criminal activities is detached in terms of importance from the rest of the evidence-gathering activities. In the current pandemic context, obtaining the statements of the suspect or defendant is done in compliance with measures to prevent and combat the spread of the Sars-Cov2 virus. The challenges of this approach concern the efficiency of the criminal investigation body, on the one hand, and on the other hand, the attitude of the suspect or defendant. Wearing a protective mask is mandatory, so the listening activity is difficult. This requires a greater amount of time and effort, or can be imposed with a higher frequency than usual. In fact, the imposition of the protective mask can lead to several moments of tension or even to the refusal to wear it. All these situations overlap with the procedure of listening to the suspect or defendant, already difficult, and must be managed by the one who carries out this evidentiary procedure.

Keywords: mask; statement; suspect; obstacle.