Autor: Ivan UNGUREAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr.1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Lucrarea analizează fenomenul îmbogățirii ilicite, ca act conex infracțiunilor de corupție, prin paradigma conturului criminalistic a categoriilor respective de fapte prejudiciabile, care comportă noi năzuințe și interese teoretico-practice de dezvoltare, pe măsură ce acest flagel subminează valorile etice, instituțiile democratice, justiția și statul de drept, afectează dezvoltarea durabilă a statelor și a comunității internaționale în ansamblu. Implicațiile acestui fenomen în diferite domenii, inclusiv în cel economic și resurselor bugetare sunt complexe așa cum sugerează multitudinea de studii din literatura de specialitate internațională, însă totodată, trebuie să înțelegem și evoluția în timp a acestor tendințe. Această tendință face parte din arealul internațional de a identifica, transforma și adapta metodele și procedeele criminalistice, în mod sistematic, cu înțelegerea contextului care a determinat-o, menite să creeze instrumente juridice care să fie puse la dispoziția instituțiilor responsabile de cercetarea eficientă a infracțiunilor de îmbogățire ilicită. Cunoașterea aprofundată a procesului tipologiilor de îmbogățire ilicită permite ca în viitor să fie stabilite și alte metode și procedeele criminalistice, precum și alte domenii vulnerabile infiltrării cu ușurință a flagelului respectiv.

Cuvinte-cheie: criminalistică; îmbogățire ilicită; cercetarea infracțiunilor; metode criminalistice; procedee criminalistice.

Titlul lucrării în engleză: The phenomenon of illicit enrichment: Forensic aspects

Abstract: This paper examines the phenomenon of illicit enrichment as an incidental crime and corruption, through the paradigm of the contour of the crime to the relevant categories of criminal activity, involving the us, expectations, and interests of a theoretical and practical development, as this phenomenon undermines the ethical values, democratic institutions, the judiciary and the rule of law, affecting the sustainable development of countries and the international community as a whole. The implications of this inter phenomenon in different areas, including economic and budgetary resources are complex as suggested by the multitude of studies in the international literature, but at the same time, we must understand the evolution over time of these trends. This trend is part of the international area of identifying, transforming and adapting forensic methods and procedures, systematically, with the understanding of the context that led it, aimed at creating legal instruments that are made available to the institutions responsible for the effective investigation of crimes of illicit enrichment. In-depth knowledge of the process of illicit enrichment typologies allows other criminalistic methods and procedures to be established in the future, as well as other areas vulnerable to easy infiltration of the respective scourge.

Keywords: Forensic science; illicit enrichment; crime research; forensic methods; forensic procedures.