Autor: Marius-Cosmin MACOVEI, Rareş-Vasile VORONEANU-POPA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare analizează aspecte de ordin general privind implicațiile monedelor virtuale în sfera infracțională și modalități abordate de experți criminaliști în cercetarea infracțiunilor economico – financiare săvârșite cu ajutorul acestora. Monedele virtuale sau criptomonedele reprezintă un fenomen complex și se află într-o permanentă evoluție de cel puțin zece ani, fapt ce coincide cu dezvoltarea ansamblului de metode, procese, operații făcute sau aplicate asupra materialelor și datelor denumit tehnologie, care ocupă un loc vital în ,,lumea reală”. Datorită caracterului imprevizibil, speculativ și subteran, dar și a gradului de confidențialitate ridicat al tranzacțiilor, au devenit un mijloc facil de efectuare de activități ilicite, în special din domeniul economico – financiar, pentru persoanele din sfera criminalității organizate. În acest context, statele se adaptează la această modalitate de comitere a infracțiunilor și depun eforturi susținute în adoptarea și aplicarea de politici penale de prevenire și combatere a acestui fenomen.

Cuvinte-cheie: criminalistică; criptomonede; investigare; criminalitate organizată; economic; financiar.

Titlul lucrării în engleză: Considerations on the implications of virtual currencies in the criminal sphere and ways of investigating the crimes committed through them

Abstract: This paper examines general issues regarding the implications of virtual currencies in the criminal sphere and ways approached by forensic experts in the investigation of economic and financial crimes committed with their help. Virtual currencies or cryptocurrencies are a complex phenomenon and have been constantly evolving for at least ten years, coinciding with the development of the set of methods, processes, operations performed or applied on materials and data called technology, which occupies a vital place in the real world”. Due to the unpredictable, speculative and underground nature, but also to the high degree of confidentiality of transactions, they have become an easy means of carrying out illicit activities, especially in the economic-financial field, for people in the field of organized crime. In this context, States are adapting to this way of committing crimes and are making sustained efforts to adopt and implement criminal policies to prevent and combat this phenomenon.

Keywords: forensics; cryptocurrencies; investigation; organized crime; economic; financial.