Autor: Petruț CIOBANU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Cercetarea accidentelor de circulație este efectuată de ace­leași organe care au sarcina de a strânge probele cu privire la existența infrac­țiunii, la identificarea autorului și la stabilirea răspunderii sale, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. Cercetarea accidentelor de circulație presupune stabilirea unor elemente sau clarificarea unor aspecte care pot să servească la conturarea naturii juridice a eveni­mentului, la determinarea răspunderii penale și civile ce revine persoa­nei vinovate de producerea accidentului, prevenirea unor evenimente viitoare de aceeași natura. Activitatea de urmărire penală se desfășoară sub supravegherea pro­curorului, care, după terminarea cercetării, va proceda la verificarea lucrărilor urmăririi penale, pentru a se putea pronunța asupra legalității și temeiniciei obținerii, administrării probelor și mijloacelor de probă.

Cuvinte-cheie: identificarea condu­căto­rului autovehiculului; cercetarea la fața locului; fotografie judiciara; urma de frânare; examinarea și interpretarea urmelor; dispunerea; efectuarea și valorificarea expertizelor criminalistice; reconstituire; confruntare.

Titlul lucrării în engleză: Forensic investigation of road traffic accidents

Abstract: The investigation of traffic accidents is carried out by the same bodies that have the task of gathering evidence regarding the existence of the crime, identifying the perpetrator and establishing his responsibility, in order to ascertain whether or not it is necessary to order the prosecution. The investigation of traffic accidents involves establishing elements or clarifying aspects than can serve to outline the legal nature of the event, to determine the criminal and civil liability of the person responsible for the accident, preventing future events of the same nature. The criminal investigation activity is carried out under of supervision of the prosecutor, who after completing the investigation, will proceed to verify the criminal investigation works, in order to rule on the legality and validity of obtaining, administering evidence and means of proof.

Keywords: identification of the driver of the vehicle; on-site investigation; forensic photography; braking trace; examination and interpretation of traces; disposition; performance and capitalization of forensic expertise; reconstitution; confrontation.