Autor: Bianca Maria Carmen PREDESCU, Ioana Raluca SCURTU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Participația penală improprie este o instituție de drept penal care a apărut în încercarea de a reglementa situația în care, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală participă mai multe persoane, în calitate de coautori, complici ori instigatori, care, la rândul lor, fie nu acționează cu aceeași formă de vinovăție fie acționează fără vinovăție. În acest sens, s-a considerat necesară o legiferare expresă a cazurilor care exced formelor obișnuite de participație, întrucât fără această instituție, situațiile de participație improprie, de regulă, de aceeași periculozitate ca și participația proprie, ar fi rămas fără acoperire juridică. Întrucât pe rolul instanțelor de judecată, majoritatea cauzelor în care este incidentă această formă de pluralitate este dată de cauzele în care sunt implicați minori, în lucrare am analizat participația improprie în cazul minoratului, din perspectiva evoluției reglementărilor în legislația penală, cât și a specificului delincvenței juvenile. Descrierea cauzelor care generează delincvența juvenilă, cu referire la ansamblul circumstanțelor care favorizează înclinația minorului spre săvârșirea de infracțiuni, privită din punct de vedere psihologic și social este realizată, cu precădere, prin analiza unor cauze aflate pe rolul Judecătoriei Craiova. Lucrarea evidențiază și evoluția comportamentului juvenil în strânsă relație cu dinamica tehnologiilor moderne de comunicare. Studiul comparativ efectuat asupra referatelor de evaluare întocmite în cauzele penale de către Serviciul de probațiune, cât și asupra anchetelor sociale efectuate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului pun în evidență o serie de aspecte de ordin criminologic. Indiferent de situație, ele rămân un simplu material probator administrat cauzei, întrucât judecățile de valoare sunt și rămân de competența procurorului și a judecătorului, conform rolului acestora în cadrul fazelor procesului penal.

Cuvinte-cheie: participație improprie; instituții de drept penal; delincvență juvenilă; cauze penale cu minori; studiu criminologic.

Titlul lucrării în engleză: Criminological considerations regarding the improper participation in cases that involve underaged persons

Abstract: The improper criminal participation is a criminal law institution that was founded as an attempt to regulate situations where, several persons participate as co-authors, partners or instigators, in committing acts regarded as criminal by the criminal law, while not being held guilty or if held guilty then at a level of guiltiness that does not correspond with the severity of the deeds. Therefore, it was considered necessary to explicitly legislate the cases that are beyond the regular form of participation in crimes whereas, without this institution, the situations with improper participation, and that are usually at the same level of severity as those of the direct participation, would have remained without a legal coverage. From the statistical point of view, there are underaged persons involved in the majority of the cases in the courts of first instance, where such forms of multiple participation are in encountered. Therefore, in this study we have analyzed the improper participation in the cases of the underaged persons, from the perspective of the regulations evolution in the criminal law, as well as, that of the juvenile delinquency. The description of the cases that produce juvenile delinquency is realized mainly by analyzing the cases in the Court of the First Instance in Craiova, taking into account the collective circumstances that favor an underaged person’s inclination towards committing a crime, from the psychological and social point of view. The study highlights the evolution of the juvenile behavior in close relationship with the dynamics of the modern communication technologies. The comparative study carried out on the evaluation reports authored by Department of Evidence in the criminal cases, as well as on the social investigations carried out by the General Directorate for Social Assistance and Child Protection, highlight several aspects of criminological nature. In any case, they remain a simple probation material used in the case, due to the fact that value judgements remain a competence of the prosecutor and of the judge, in accordance to their roles in the phases of a criminal trial.

Keywords: improper criminal participation; criminal law institution; juvenile delinquency; criminal cases with underaged persons; criminological study.