Autor: Irina IACUB

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul este consacrat reliefării noii teorii criminologice, precum este criminologia legii, care la rândul său constituie fundamentul unei noi instituții socio-juridice, precum este expertiza criminologică. Pornind de la esența și pericolul criminalității legislative, a legilor criminale și a celor criminogene, autorul argumentează necesitatea conturării și dezvoltării teoriei expertizei criminologice în vederea elaborării instrumentarului științific necesar pentru valorificarea practică a acesteia în activitatea legislativă și normativă a statului, ca măsură absolut necesară pentru prevenirea și contracararea criminalității și asigurării securității criminologice a societății și persoanei. În paralel, o astfel de teorie este absolut necesară și pentru procesul de formare a viitorilor juriști-criminologi, în calitatea lor de profesioniști specializați în efectuarea expertizei criminologice.

Cuvinte-cheie: criminologie; criminalitate; criminologia legii; lege criminogenă; criminalitatea legislativă; expertiza criminologică; expertiza criminologică a actelor normative; jurist-criminolog.

Titlul lucrării în engleză: Criminology of law and criminological expertise of law – new trends in criminological research, education and practice

Abstract: The study is devoted to highlighting the new criminological theory, such as the criminology of law, which is the foundation of a new socio-legal institution – criminological expertise. Starting from the essence and danger of legislative crime, criminal laws and criminogenic laws, the author argues the need to outline and develop the theory of criminological expertise in order to develop the necessary scientific tools for its practical use in the legislative and normative activity of the state, as an absolutely necessary measure to prevent and combat of criminality and ensuring the criminological security of society and the individual. In parallel, such a theory is absolutely necessary for the process of formation of the future lawyers criminologists as professionals specialized in performing criminological expertise.

Keywords: criminology; criminality; criminology of law; criminogenic law; legislative crime; criminological expertise; criminological expertise of normative acts; lawyers criminologist.