Autor: Valeriu BUJOR, Andrei CLAȘEVICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În prezentul studiu au fost analizate publicații științifice din Republica Moldova și din țările spațiului post-sovietic, unde în mod direct ori tangențial a fost abordată problema securității criminologice. Autorii au avut drept scop elucidarea caracteristicilor esențiale ale conceptului de securitate criminologică și, în final, formularea unei definiții proprii a noțiunii respective. Securitatea criminologică este definită ca starea de protecție contra pericolului și amenințărilor criminale la adresa intereselor legitime ale individului sau colectivităților de indivizi, asigurată și garantată prin mijloace specifice, în cadrul unui sistem de asigurare a securității criminologice.

Cuvinte-cheie: securitate; securitate criminologică; asigurarea securității criminologice; pericole și amenințări criminale.

Titlul lucrării în engleză: Criminological security concept in post-soviet states

Abstract: In this study, were analyzed scientific publications in the Republic of Moldova and the post-soviet states, where the problem of criminological security was addressed directly or tangentially. An author’s purpose was to elucidate the essential characteristics of the concept of criminological security and, finally, formulating a proprietary definition of the notion. Criminological security is defined as the state of protection against criminal threats and threats to the legitimate interests of individual or individuals’ collectivities, ensured and guaranteed by specific means, within a criminological security system.

Keywords: security; criminological security; insurance of criminological security; hazards and criminal threats.