Autor: ŢUGUI Diana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatExistenţa societăţii depinde în totalitate de oameni. Fiind parte integrantă a acesteia şi aflându-se atât la bază, cât şi în vârf, viaţa umană este cea mai esenţială valoare pe care societatea trebuie să o protejeze. Fără viaţă, omul îşi pierde în mod automat toate celelalte prerogative, astfel încât este evident pentru oricine importanţa ocrotirii acestei valori.

Un fapt notoriu este evoluţia societăţii şi odată cu aceasta se conturează existenţa unor noi drepturi ale omului, având un „mediu” propice unde să se dezvolte, precum acest secol care este unul al drepturilor omului şi al apărării acestora. Acesta este contextul în care a ieşit la suprafaţă aşa numitul drept de a muri al omului. Societatea a avut în general o atitudine rezervată şi contrară acestuia, însă diversitatea şi diferenţele culturale şi-au spus cuvântul, astfel că unele state au creat mecanisme interne de protejare şi de punere în aplicare ale acestui drept. Acesta este reprezentat de ceea ce poartă denumirea de eutanasie.

Dacă cu privire la eutanasia pasivă dezbaterile nu mai sunt de actualitate, aceasta având caracter subsidiar faţă de drepturile pacientului, în ce priveşte eutanasia activă, acestea ocupă din ce în ce mai mult „teren”. Tot mai multe state au început să tolereze această formă de ucidere, deşi în ţările de referinţă s-a conturat foarte bine „partea întunecată” a acestei abordări. România se situează printre acelea care încă incriminează eutanasia. Deşi poartă o altă denumire, în articolul 190 din Codul penal se regăsesc aproximativ aceleaşi condiţii de tipicitate ca în cazul eutanasiei.

Cu toate că denumirea acestuia creează iluzia că totul porneşte şi depinde de consimţământul victimei, la o analiză mai amănunţită se va putea observa că acesta reprezintă doar una dintre condiţiile necesare, alături de existenţa unei boli sau infirmităţi şi de discernământul necesar unui consimţământ valabil.

Deficienţele acestui text legal, precum şi asemănarea lui cu forma activă a eutanasiei sunt prezentate în acest articol. După cum am precizat, omul – „creaţia supremă” trebuie protejată, astfel încât dacă abuzurile sunt prezente, noi suntem datori a le reprima şi nu a le favoriza  dezvoltarea.

Cuvinte-cheie: viaţă; eutanasie; consimţământ; boală; discernământ; condiţii; abuzuri; protecţie.

Titlul lucrării în engleză: The Death of the Victim by Request – Active Euthanasia

Abstract: The existence of society depends on people. Being part of it, both at the foundation and top, human life is the essential value that society should protect. Without life, humanity loses automatically the rest of his prerogatives, so that it is obvious for anyone the importance of guarding this value. A notorious fact is the evolution of society and the existence of new human rights, the current century being one typical for defending and evolving set rights.

This is the context where the human right to die came out. Societies were generally reluctant and contrary to its development, but diversity and cultural differences do matter, so some states decided to enact and protect the right to die. This is represented by euthanasia. If the debates on passive euthanasia are no more in the pipeline, being tributaries to patients’ rights, the debates on active euthanasia are ever-growing.

More and more states have begun to tolerate this killing method, even though in the reference countries the “dark-side” of this approach seems to prevail. Romania is among the countries that incriminate euthanasia. Although it is regulated under a different name, Article 190 from the Criminal Code envisages the same conditions as euthanasia. Even if the name used for the act creates the illusion that everything starts and depends on the victims consent, a detailed analysis proves that consent is just one of the required conditions next to the existence of a disease or invalidity and the ability to decide as a prerequisite of valid consent.

The issues of this legal text in addition to the resemblance between it and the active form of euthanasia are outlined in this article. As said in the beginning, man – “the supreme creation” needs to be protected, so if the abuses are present, we have the duty to repress them and not to encourage their growth.

Keywords: life; euthanasia; consent; disease; ability to decide; conditions; abuses; protection.