Autor: ŞTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat1. Momentul până la care partea responsabilă civilmente poate fi introdusă în procesul penal trebuie să fie, ca regulă, finalizarea urmăririi. Prin excepţie, partea responsabilă civilmente poate fi introdusă şi direct în procedura de cameră preliminară, dacă sunt îndeplinite două condiţii: să fie luate şi faţă de ea toate măsurile premergătoare specifice; să i se ofere şi ei minimum 20 de zile în care să poată formula cereri şi excepţii.

2. Societatea al cărei administrator este inculpatul (persoană fizică) faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru infracţiunea de evaziune fiscală ar trebui să aibă calitatea de inculpat. Ea poate dobândi calitatea de parte responsabilă civilmente, numai dacă nu participă în procesul penal ca inculpat. Cumulul celor două calităţi, privitor la una şi aceeaşi faptă, în legătură cu una şi aceeaşi societate, este exclus.

3. Dacă într-un prim dosar se pune în mişcare acţiunea penală pentru comiterea unei infracţiuni intenţionate şi, ulterior, inculpatul săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune, pentru care se pune în mişcare acţiunea penală într-un al doilea dosar, arestarea preventivă motivată de incidenţa cazului prevăzut la art. 223 alin. (1) lit. d) C. proc. pen. se dispune în primul dosar.

4. Cheltuielile judiciare în ipoteza clasării dispuse în cursul urmăririi penale, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale, temeiul fiind împăcarea, se suportă de subiectul activ al infracţiunii, care poate avea calitatea de făptuitor sau suspect, şi de subiectul pasiv al acesteia, care, procesual, are calitatea de persoană vătămată.

5. Cheltuielile judiciare în ipoteza încetării procesului penal, temeiul fiind împăcarea, se suportă de inculpat şi de persoana vătămată, chiar dacă inculpatul declară că este de acord să le suporte în întregime el.

6. Momentul iniţial al termenului de formulare a plângerii prealabile în materia infracţiunilor cu durată de consumare în timp este data la care persoana vătămată a aflat despre consumarea infracţiunii.

7. Subsecvent infirmării soluţiei de clasare, pe considerentele că nu s-a dispus începerea urmăririi penale, nu s-au efectuat acte, nu s-au administrat probe, nici nu s-a dispus clasarea cu privire la toate faptele care au făcut obiectul sesizării, procurorul ierarhic superior dispune redeschiderea urmăririi penale, care se supune confirmării de către judecătorul de cameră preliminară.

Cuvinte-cheie: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş; probleme de drept procesual penal; anul 2018.

Titlul lucrării în engleză: Criminal procedural law issues in the practice of the Prosecutor’s Office attached to the Târgu Mureş Court of Appeal and the prosecutor’s offices under its jurisdiction, in the year of 2018

Abstract: 1. The civilly liable party can be brought into the criminal trial, as a rule, until the final moment of the investigating phase. By exception, the civilly liable party may also be brought directly into the preliminary chamber procedure, if two conditions are met: (1) all the specific precursory measures must be taken in favor of the civilly liable party and (2) a minimum of 20 days must be offered to the civilly liable party, so that he or she can be able to file requests and exceptions.

2. The company whose manager is the defendant (natural person) against whom the criminal action for the crime of tax evasion has been set in motion should be the defendant. It may acquire the status of civilly responsible party, only if it does not participate in the criminal proceedings as a defendant. The accumulation of the two qualities, regarding one and the same act, in relation to one and the same company, is excluded.

3. If in a first case a criminal action is set in motion for committing an intentional offence and, subsequently, the defendant commits a new intentional offence, for which the criminal action is set in motion in a second case, the preventive arrest motivated by the incidence of the case provided by Article 223 para. 1 letter d) from the Code of Criminal Procedure is to be ordered in the first file.

4. The judicial costs in the case of closing the criminal action during the investigating phase, prior to the criminal action’s set in motion, on the grounds of reconciliation, shall be covered by the active subject of the offence, which may be the perpetrator or the suspect, and the passive subject of the offence, who, procedurally, has the quality of an injured person.

5. The judicial costs in the case of the criminal proceedings’ termination, on the grounds of reconciliation, shall be covered by the defendant and the injured person, even if the defendant declares that he agrees to fully cover them.

6. The time to file a prior complaint, concerning time-consuming offences, begins when the injured person finds out about the consumption of the offence.

7. Subsequent to the invalidation of the classification order, on the grounds that the criminal prosecution was not ordered, no documents were filed, no evidence was obtained and the classification was not ordered regarding all the acts which were the object of the complaint, the hierarchical superior prosecutor shall order the reopening of the investigating phase, which shall be subject to the confirmation by the preliminary chamber judge.

Keywords: Prosecutor’s Office attached to the Târgu Mureş Court of Appeal; criminal procedural law issues, year of 2018.