Autor: GHENICI Otilia

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn afara cazurilor comune de revizuire, noul Cod de procedură penală, în termeni similari cu cel anterior, reglementează şi un caz special, respectiv revizuirea întemeiată pe o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) – art. 465 C. proc. pen.

Există caz de revizuire atunci când se constată printr-o hotărâre a CEDO de condamnare sau de scoatere a cauzei de pe rol, în urma unei soluţionări amiabile a litigiului dintre stat şi reclamanţi, că s-au încălcat prevederile Convenţiei europene sau a protocoalelor adiţionale care fac parte din Convenţie, în cauza penală a cărei revizuire se cere, dacă aceste încălcări continuă să producă consecinţe şi dacă înlăturarea acestor consecinţe nu se poate realiza decât prin revizuirea hotărârii penale pronunţate.

Lucrarea urmăreşte evoluţia reglementării, analizează condiţiile de exercitare a cererii de revizuire şi procedura de judecare, prin raportare la jurisprudenţa naţională.

Cuvinte-cheie: hotărâre definitivă a CEDO; încălcarea unui drept prevăzut de Convenţie; consecinţe grave; titularii cererii; instanţa competentă; termenul de introducere; judecarea cererii de revizuire; soluţii; căi de atac.

Titlul lucrării în engleză: Special case of review based on a decision of the European Court of Human Rights in the criminal trial

Abstract: Apart from the common cases of revision, the new Criminal Procedure Code, in terms similar to the previous one, also regulates a special case, namely the review based on a decision of the European Court of Human Rights (ECHR) – Article 465 Code of Criminal Procedure.

There is a case of revision when it is found by an ECHR judgment to convict or dismiss the case, following an amicable settlement of the dispute between the state and the claimants, that the provisions of the European Convention or the additional protocols have been violated, in the criminal case whose review is required, if such violations continue to have consequences and if the removal of these consequences can only be achieved by reviewing the criminal decision.             

The paper follows the evolution of the regulation, analyzes the conditions for the exercise of the request for revision and the trial procedure, by reference to the national case law.

Keywords: final decision of the ECHR; violation of a right provided by the Convention; serious consequences; request holders; the competent court; the deadline for introduction; judging the request for review; solutions; remedies.