Autor: Alin PETREA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Deși beneficiază de o largă recunoaștere normativă și este mai mereu prezentă în pledoariile și motivațiile actorilor dreptului, prezumția de nevinovăție rămâne un concept vag, prea puțin delimitat conceptual. În același registru al incertitudinii conceptuale se plasează și termenul de nevinovăție, care este înțeles în nenumărate feluri, începând de la o lipsă totală a implicării acuzatului în activitatea criminală, până la o inaptitudine funcțională a probatoriului de la dosar de a dovedi vinovăția celui care, în fapt, a săvârșit infracțiunea de care este acuzat. Prezentul studiu își propune să clarifice sensul normativ al termenului nevinovăție din Codul de procedură penală român. Pentru atingerea acestui deziderat am clasificat nevinovăția, printr-un exercițiu de interpretare opozițională a conceptului, în două mari categorii: materială (factuală și substanțială) și probatorie. Analizând rațiunea de a fi a prezumției de nevinovăție, precum și cadrul legal incident în materie, am ajuns la concluzia că actualul Cod de procedură penală român consacră o nevinovăție probatorie, prin care se înțelege, în esență, că la debutul și pe parcursul procesului judecătorul cauzei trebuie să plece, în raționamentele pe care le face, de la premisa că nimic nu este încă dovedit în legătură cu situația juridică a acuzatului.

Cuvinte-cheie: prezumție; nevinovăție; penal; vinovăție materială; nevinovăție probatorie.

Titlul lucrării în engleză: About „Innocence” in Romanian Criminal Procedural Law and in Forensics

Abstract: Although it benefits from a wide normative recognition and is always present in the pleadings and motivations of the legal actors, the presumption of innocence remains a vague concept, too little delimited conceptually. In the same register of conceptual uncertainty is placed the term innocence, which is understood in countless ways, from a total lack of involvement of the accused in criminal activity, to a functional inability of the evidence in the case to prove the guilt of the person who, in fact, committed the crime of which he is accused. This study aims to clarify the normative meaning of the term innocence in the Romanian Code of Criminal Procedure. To achieve this goal, we classified innocence, through an exercise involving an oppositional interpretation of the concept, into two main categories: material (factual and substantial) and probatory. Analyzing the raison d’être of the presumption of innocence, as well as the incident legal framework in the matter, I came to the conclusion that the current Romanian Code of Criminal Procedure enshrines an probatory innocence, which means, in essence, that at the beginning and during the trial the judge must start, in the reasoning he makes, from the premise that nothing has yet been proved in connection with the legal situation of the accused.

Keywords: presumption; innocence; criminal; material guilt; evidentiary innocence.