Autor: Ion COVALCIUC

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Întreaga activitate procesual penală este concentrată pe problema probelor. De felul în care legiuitorului îi reuşeşte reglementarea probaţiunii procesual penale depinde realizarea dezideratelor statului în relevarea şi combaterea fenomenului infracţional şi nu în ultimul rând asigurarea dreptului la un proces echitabil. Admisibilitatea probelor, având un loc aparte în acest proces, cu atât mai importantă este reglementarea normativă dar şi abordarea jurisprudenţială a acestui institut procesual penal.

Cuvinte-cheie: proces penal; probă; mijloc de probă; procedeu probator; măsuri speciale de investigaţii; organ de control; organ de constatare; ofiţer de investigaţii.

Titlul lucrării în engleză: Admissibility of evidence in criminal proceedings – Normative provisions and jurisprudential approaches

Abstract: The hole criminal procedural activity is focused on the issue of evidence. The way in which the legislator succeeds in regulating the criminal procedural probation depends on the achievement of the state’s wishes in revealing and combating the criminal phenomenon and not least ensuring the right to a fair trial. Admissibility of evidence, having a special place in this process, the more important is the normative regulation but also the jurisprudential approach of this institute of criminal procedure.

Keywords: criminal trial; evidence; means of evidence; probative procedure; special investigative measures; control body; finding body; investigation officer.