Autor: Lucia RUSU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legalitatea procesului penal este principiul fundamental potrivit căruia desfășurarea întregului proces penal are loc potrivit dispozițiilor prevăzute de lege. Realizarea scopurilor procesului judiciar penal este posibilă doar în condițiile executării stricte și fără de echivoc a prevederilor legii procesual penale. Procesul penal este o varietate specială a activității statale, în desfășurarea căreia pot fi limitate unele drepturi și interese legitime ale persoanelor, din care considerente realizarea acestuia în limitele legii are o importanță deosebită. Pe de o parte, se garantează obținerea și posibilitatea utilizării în continuare a probelor, iar pe de altă parte, se protejează drepturile și libertățile cetățenilor, atrași în orbita procesului judiciar penal. În privința noțiunii de „legalitate” în literatura de specialitate nu se expune o opțiune unică. Fără a ne concentra atenția într-un mod special asupra analizei diferitelor puncte de vedere, vom menționa că poziția noastră cu referire la acest subiect este conformă cu perceperea legalității – ca o respectare și îndeplinire strictă, fermă și consecventă a normelor de drept. În situația de încadrare în limitele legii, actele juridice normează un regim necesar și determinat de activitate sau de abținere de la ea din partea organelor, organizațiilor, întreprinderilor, instituțiilor, cetățenilor și a persoanelor cu funcție de răspundere.

Cuvinte-cheie: legalitate; principiu; forma procesului penal; proces penal contradictorial; apărare; acuzare; funcție procesual-penală; învinuire; învinuit; inculpat; urmărire penală; judecată; căi de atac; sentință.

Titlul lucrării în engleză: The Principle of Legality – A Legal Guarantee of Compliance with the Criminal Procedure Law of the Republic of Moldova and Romania

Abstract: The legality of the criminal trial is the fundamental principle based on which the conduct of the entire criminal trial takes place according to the provisions of the law. Achieving the goals of the criminal judicial process is possible only under the conditions of strict and unequivocal fulfillment of the provisions of the criminal procedure law. The criminal trial is a special variety of state activity in the course of which the legitimate rights and interests of individuals may be limited, for which reason its implementation within the limits of the law is of particular importance. On the one hand, the obtaining and the possibility to continue using the evidence is guaranteed, and on the other hand, the rights and freedoms of the citizens attracted in the orbit of the criminal judicial process are protected. In the specialized literature, no single option is exposed regarding the notion of “legality”. Without focusing our attention in a particular way on the analysis of different points of view, we will mention that our position on this subject is in line with the perception of legality – as a strict, firm and consistent observance and enforcement of the principles of law. In cases of compliance with the law, legal instruments regulate a necessary and determined regime of activity or abstention from it by bodies, organizations, enterprises, institutions, citizens and persons in positions of responsibility.

Keywords: legality; principle; form of criminal trial; adversarial criminal trial; defense; accusation; criminal procedure function; charge; accused; defendant; criminal prosecution; trial; remedies; sentence.