Autor: GHENICI Otilia

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatSpre deosebire de legiuitorul francez, care în anul 2014 propune o reformă reală a revizuirii, legiuitorul nostru a rămas fidel viziunii tradiţionale consacrate în zeci de ani. Astfel, vechile cazuri de revizuire se reiau şi în Noul Cod de procedură penală, cu anumite completări, dar fără restrângerea acestora. Întâlnim, în continuare, cazul de revizuire întemeiat pe fapte şi împrejurări noi, cazurile de revizuire întemeiate pe probe denaturate şi cazul de revizuire întemeiat pe declararea ca neconstituţională a unei dispoziţii legale pe care s-a întemeiat hotărârea. Lucrarea cuprinde o analiză a acestor cazuri de revizuire prin raportare la jurisprudenţa românească în materie, anterioară şi ulterioară intrării în vigoare a Noului Cod de procedură penală.

Mai mult, se are în vedere şi Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală adoptat în vara anului 2018, care vizează, printre altele, şi suplimentarea cazurilor de revizuire. Deşi multe dintre prevederile acestuia nu au trecut de controlul de constituţionalitate, am apreciat ca fiind utilă o prezentare a acestora, întrucât reprezintă o oglindire fidelă a modului de legiferare de la momentul actual. Totodată, criticile de neconstituţionalitate şi argumentele Curţii Constituţionale constituie elemente în plus ce contribuie la o mai bună înţelegere a instituţiei revizuirii.

Cuvinte-cheie: fapte şi împrejurări noi; mărturie mincinoasă; înscris fals; infracţiuni săvârşite de către organele judiciare; neconstituţionalitatea unei dispoziţii legale; revizuire in favorem şi in defavorem

Titlul lucrării în engleză: The common cases of revision in criminal trials

Abstract: Unlike the French legislature, which in 2014 proposed a real reform of the institution of revision, our legislator remained faithful to the traditional vision enshrined for decades. Thus, the old revision cases are also included in the New Criminal Procedure Code, with certain additions, but without restricting them. We continue to find the review case based on new facts and circumstances, the review case based on distorted evidence and the review case based on the declaration as unconstitutional of a legal provision on which the decision was based. The paper includes an analysis of these cases of revision by reference to the Romanian jurisprudence, before and after the entry into force of the New Criminal Procedure Code. Moreover, the Draft Law for amending and supplementing the Criminal Procedure Code adopted in the summer of 2018, which aims, among other things, to supplement the revision cases, is also considered. Although many of its provisions have not passed the constitutionality control, I considered it useful to present them, as they represent a true reflection of the way legislation is passed in the present days. At the same time, the criticisms of unconstitutionality and the arguments of the Constitutional Court are additional elements that contribute to a better understanding of the institution of revision.

Keywords: new facts and circumstances; false testimony; false entry; crimes committed by the judicial bodies; unconstitutionality of a legal provision; review in favorem and in defavorem.