Autor: Maria Ioana MICHINICI, Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol urmăreşte, cu preponderenţă, un scop didactic, fiind în principal destinat familiarizării studenţilor cu instituţia pedepsei accesorii, surprinsă din perspectiva evolutiv-istorică a prefacerilor care i-au marcat reglementarea în dreptul penal român, de la viziunea originară a fostului legiuitor (stadiul legislativ corespunzător Codului penal anterior, de la 1968), până la forma configurării sale actuale (stadiul legislativ corespunzător aplicării noului Cod penal, din 2009), sub semnul presiunilor exercitate de standardele C.E.D.O. configurate în materie. Alături de această dimensiune, articolul cuprinde şi o analiză critică a modificărilor aduse reglementării pedepsei accesorii în cadrul noului Cod penal, în perioada de vacatio legis, prin dispoziţiile legii sale de punere în aplicare (Legea nr. 187/2012). În final, pe baza acestor aprecieri, se propune o modalitate de interpretare a textului care reglementează pedeapsa accesorie, ce tinde a se distanţa de interpretarea sa strict gramaticală şi se formulează o propunere de lege ferenda referitoare la reformularea dispoziţiei legale, astfel încât să fie exprimat mai clar conţinutul său normativ, potrivit interpretării avansate. Articolul este elaborat în două părţi: prima (cea de faţă) urmăreşte cu preponderenţă expunerea reglementării pedepsei accesorii în fostul Cod penal român şi principalele decizii C.E.D.O. care au determinat, la acest nivel, modificarea modalităţii normative iniţiale sub care se configura aceasta; a doua parte (care urmează a fi publicată în nr. 2/2014 al revistei) se axează pe surprinderea critică a raportului dintre standardele C.E.D.O. în materie şi reglementarea pedepsei accesorii în cuprinsul Codului penal român intrat în vigoare pe 1 februarie 2014.

Cuvinte-cheie: pedeapsă accesorie; drept penal român; C.E.D.O.; Cod penal anterior (1968); noul Cod penal (2009); evoluţia reglementării; regim de aplicare; controverse.

Titlul lucrării în engleză: Reflecting ECHR standards in Romanian criminal law – considerations upon a particular case: the evolutionary pattern of the additional (accessory) punishment (from the criminal code of 1968 to the criminal code of 2009) (I)

Abstract: The present article aims mainly a didactic purpose, being primarily intended to familiarize students with the institution of the additional (accessory) punishment, regarded from an evolutionary and historical perspective. It presents the transformations of the additional (accessory) punishment in the Romanian criminal law, from the original vision of the former legislator (legislation corresponding to the previous criminal Code, since 1968), to its current form (corresponding to the new criminal Code, of 2009), under the pressure exercised by the E.C.H.R.’s standards. Aside from this dimension, the article includes a critical analysis of the changes brought, in the period of vacatio legis, to the additional (accessory) punishment, as regulated in the new Romanian Criminal Code, by the provisions of it’s enforcement law (Law no. 187/2012). Finally, based on these considerations, the authors propose a way of interpreting the text governing this criminal sanction, which tends to distance itself from the strict grammatical interpretation and they advance a proposal of reformulating the text, so that it would expresses more clearly its normative content, according to the interpretation argued previously by them.
The article is structured in two parts: the first (the present one) mainly seeks to expose the regulation of the additional (accessory) punishment in the former Romanian Criminal Code and to indicate the main ECHR’s decisions which led to it’s change; the second part (which is to be published in nr. 2/2014 of the same publication) focuses on surprising (in a critical manner) the relationship between the ECHR’s standards and the regulation of the additional (accessory) punishment in the Romanian Criminal Code which entered into force on the 1st of February 2014.

Keywords: additional (accessory) punishment; Romanian criminal law; E.C.H.R.; previous criminal Code (1968); new Criminal code (2009); statutory (regulatory) development; enforcement regime; controversy.