Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul de față își propune să trateze problematica pluralității intermediare de infracțiuni, utilizând metoda comparației între vechea și noua reglementare a acestei materii. Comparaţia vizează condiţiile şi tratamentul sancţionator ale pluralităţii intermediare de infracţiuni. În privinţa condiţiilor, deosebirile sunt numai de formă, nu şi de conţinut. Ambele norme prevăd în mod corespunzător cele două trăsături caracterizante ale pluralităţii intermediare. Spre deosebire de art. 40 C.pen. anterior, art. 44 C.pen. în vigoare consacră în mod explicit denumirea de „pluralitate intermediară”. Tratamentul sancţionator al pluralităţii intermediare este, potrivit ambelor Coduri, cel prevăzut de lege pentru concursul de infracţiuni.

Considerations upon the intermediate plurality of offences. Terms and punitive treatment

Abstract: The article deals with the issue of the plurality of offences, using the comparison between the old and the new regulation of this matter. The comparison aims at the conditions and the punitive treatment of the intermediate plurality of offences. Regarding the conditions, the differences concern only the form, not the content. Both regulations provide adequately the two traits characterizing the intermediate plurality of offences. Unlike the art. 40 of the previous Criminal Code, the art. 44 of the actual Criminal Code explicitly establish the name “plurality of offences”. The punitive treatment of the plurality of offences is, under the both Codes, that provided by the law for the concurrent offences.

Keywords: intermediate plurality of offences; punitive treatment.