Autor: RĂDUCAN Gabriela
Publicat în: Pandectele Romane nr. 2/2018
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Articolul analizează natura juridică a termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) C. pr. pen., calculul acestuia şi sancţiunea nerespectării lui. Pornind de la aspectele teoretice şi analiza textelor legale, prin intermediul unui exemplu practic – analiza unei speţe concrete, autorul aduce argumente în sensul calificării termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) C. pr. pen., ca termen procedural peremptoriu, absolut, minim, de regresiune, care se calculează pe zile libere, potrivit art. 269 alin. (1), (2) şi (4) C. pr. pen., argumentând şi sancţiunile care intervin în cazul nerespectării acestuia, potrivit dispoziţiilor art. 268 alin. (1) C. pr. pen., respectiv decăderea procurorului din exerciţiul dreptului de a depune propunerea de prelungire a duratei arestului preventiv şi nulitatea actului făcut peste termen, ca şi efectele aplicării acestor sancţiuni în privinţa inculpatului.
Cuvinte-cheie: termen procedural; termen substanţial; măsuri procesuale; calculul termenelor; decăderea; nulitatea; încetarea de drept a măsurii; punerea de îndată în libertate.
Abstract: The article analyzes the legal nature of the time limit stipulated in art. 207(1) of the Criminal Procedure Code, its calculation and the sanction for failure to observe it. Starting from the theoretical aspects and the analysis of the legal texts, by means of a practical example – the analysis of a concrete case, the author brings arguments in the sense of qualifying the time limit stipulated in art. 207(1) of the Criminal Procedure Code, as a peremptory, absolute, minimum, regression procedural term, calculated by days off, pursuant to art. 269(1), (2) and (4) of the Criminal Procedure Code, also bringing arguments for the sanctions that occur in case of non-observance, in accordance with the provisions of art. 268(1) of the Criminal Procedure Code, namely the prosecutor’s deprivation of the exercise of the right to submit the proposal for extending the duration of preventive arrest and the nullity of the act done after the time limit, as well as the effects of the application of these sanctions with regard to the defendant.
Keywords: procedural time limit; substantive time limit; procedural measures; calculation of time limits; deprivation; nullity; de jure termination of the measure; immediate release.