Autor: CIUNCAN Dorin
Publicat în: Pandectele Romane nr. 4/2018
Disponibil onlineaici.
Rezumat: O hotărâre judecătorească legală şi temeinică nu poate fi rediscutată decât în situaţia apariţiei unei realităţi care să privească situaţia avută în vedere cu ocazia judecăţii primare. Având ca finalitate înlăturarea efectelor erorilor judiciare prin desfiinţarea unei hotărâri definitive, revizuirea este de natură să aducă o serioasă atingere puterii lucrului judecat; interese sociale majore ar impune ca împărţirea justiţiei să se facă numai cu respectarea adevărului, trecându-se atunci când este cazul peste exigenţele autorităţii lucrului judecat

Nu poate fi admis ca porţile instituţiei să fie atât de larg deschise încât interese străine să fie tentate de a repune mereu în discuţie cauze definitiv judecate. Accesul nelimitat la revizuire ar transforma o cale extraordinară de atac într-una obişnuită, incompatibilă cu un stat de drept.
Cuvinte-cheie: hotărâre judecătorească legală şi temeinică; erori judiciare; revizuire.
Abstract: A lawful and solid judgment can only be discussed again in the event of a reality that is relevant to the situation at issue on the occasion of the primary judgment. With a view to eliminating the effects of judicial errors by abolishing a final judgment, the review is likely to bring serious prejudice to the power of res judicata; major social interests would require that the administration of justice should be done only with respect for the truth, going beyond the demands of res judicata when necessary.

It cannot be admitted that the doors of the institution be so wide open that foreign interests may be tempted to always bring final judgments into question. Unlimited access to the review would turn an extraordinary way of appeal into an ordinary one, incompatible with the rule of law.
Keywords: legal and solid court judgment; judicial errors; review.