Autor: Cătălin-Daniel POP

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Lucrarea de față propune o metodologie cronologică de analiză a infracțiunii de vătămare a fătului prevăzută în Codul penal. Faptele și alineatele corespondente acestora sunt grupate după două repere temporale: mai întâi timpul sarcinii, iar apoi timpul nașterii. Astfel, prin această lucrare se prezintă într-un mod critic viziunea asupra celei mai mari părţi a doctrinei existente, căutându-se diversele puncte de legătură între aspectele relevate de literatura de specialitate, oferindu-se în acest sens, sperăm, o panoramă inteligentă, un studiu abstract aplicativ asupra infracțiunii de Vătămarea fătului. Totuși, această lucrare nu doar dezbate dificultățile existente în legătură cu faptele de vătămare a fătului, ci și vine cu soluții practice, propuneri majore de lege ferenda și schimbări de structură și viziune asupra infracțiunilor de Agresiuni asupra fătului – i.e. Întreruperea cursului sarcinii și Vătămarea fătului, dar și infracțiunii de Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă.

Cuvinte-cheie: propunere de lege ferenda; sarcină; naștere.

Foetus harming – lege ferenda proposal

Abstract: This paper proposes a chronological methodology of analysis of the crime of foetus harming provided in the Criminal Code. The acts and their corresponding paragraphs are grouped by two temporal factors: the pregnancy, and then the birth period of time. Thus, this paper presents in a critical way the vision of most of the existing doctrine, looking for the various points of connection between the aspects revealed by the specialized literature, offering, hopefully, a smart panorama, an abstract study on the crime of Foetus harming. However, this paper not only discusses the existing difficulties in relation to the acts of harm to the foetus, but also comes with practical solutions, major proposals for lege ferenda, and changes in structure and vision on the crimes of Aggression on the foetus – Interruption of the course of pregnancy and Foetus harming – but also the crime of Murder or harm of the new-born committed by the mother.

Keywords: foetus harming; lege ferenda; pregnancy; birth.