Autor: drd. Cristina NICORICI

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Cazul „Lederspray” este unul cu renume în teoria continentală a omisiunii
improprii, fiind analizat şi dezbătut de literatura de specialitate străină. Problema
care naşte cele mai mari discuţii este dacă conduita anterioară a persoanelor care
introduc pe piaţă un produs care se dovedeşte ulterior periculos poate fundamenta o
răspundere penală pentru omisiunea acestora de a retrage respectivul produs. Un
răspuns pozitiv nenuanţat tinde periculos de mult înspre o răspundere penală
obiectivă, justificată de unii autori prin prisma riscurilor bio-chimice tot mai sporite
pe care le presupune activitatea cu produse periculoase pentru sănătate, riscuri care,
în opinia acestora, trebuie asumate. 

Cuvinte-cheie: omisiune improprie, conduită anterioară, produs periculos, răspundere
penală.

Abstract: „Lederspray Case” is a well-known case in continental theory of improper
omission, analyzed and debated in the foreign literature. The issue giving rise to
numerous discussions was if the introduction of a product on the market, proved to be
dangerous later, could fundament a criminal liability for the omission to withdraw that
product. A positive answer without any distinctions opens the direction to a strict
criminal liability, justified by some authors in the light of numerous bio-chemical risks
that an activity with dangerous products for human health supposes, risks which, in
this view, should be assumed.
Keywords: improper omission, past conduct, dangerous products, criminal liability,
strict criminal liability.