Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Preluată din codificarea anterioară, instituţia participaţiei improprii este consacrată de art. 52 Cod penal. Reglementată în (aceleaşi) modalităţi normative (şi anume: intenţie – culpă; intenţie – lipsă de vinovăţie), participaţia improprie este completată cu prevederile referitoare la forma principală a coautoratului, alături de instigarea improprie şi complicitatea improprie. În limita unui articol de sinteză, autoarea s-a limitat la expunerea unor aspecte teoretice constante, dar şi a unora de noutate, care reies din prevederile normative în vigoare, fiind punctate şi unele aspecte controversate (opinii divergente) în materie.

Cuvinte-cheie: coautorat impropriu; instigare improprie; complicitate improprie; faptă prevăzută de legea penală; intenţie; culpă; lipsă de vinovăţie.

Titlul lucrării în engleză: Some theoretical considerations regarding the regulation (in the Romanian Criminal Code) of the institution of improper participation

Abstract: Retrieved from the previous criminal encoding in force in Romania (from 1969 until the 1st of February 2014), the institution of improper participation is regulated, in present, by article 52 of the current Romanian Criminal Code. Depicted by the legislature in the same normative forms as before (i.e.: intent – negligence, and intent – lack of guilt), the improper participation is newly complemented with
provisions regarding the main form of participation (the co-authorship), existing alongside the traditional forms (in Romanian law) of improper instigation and improper complicity. Into the limits of a summary article (upon this somewhat vast subject), the author merely exposes some theoretical constants, also indicating a few novelties (arising from the legal provisions in force) and some controversial issues
in the field of the improper participation.

Keywords: improper co-authorship; improper instigation; improper complicity; act
stipulated by the criminal law; intent; negligence; lack of quilt.