Autor: Cristina TOMULEȚ

Publicat înSUBB Iurisprudentia nr. 4/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În prezentul studiu, a fost abordată problema distincţiei dintre interpretare și construcţie în domeniul dreptului penal.

În acest sens, în prima parte a studiului a fost elaborată distincţia în discuţie, prezentându-se în contrast caracteristicile interpretării și ale construcţiei. Astfel, s-a diferenţiat între interpretare ca proces de identificare a semnificaţiei lingvistice a textului legal și construcţie ca activitate ce urmărește transformarea respectivei semnificaţii într-un conţinut juridic. Cu privire la distincţia dintre cele două demersuri, s-a concluzionat că interpretarea este neutră din punct de vedere valoric,  în timp ce în cadrul construcţiei interpretul apelează la diverse valori pentru a oferi conţinut juridic normei interpretate.

În a doua parte a studiului, au fost prezentate principalele ipoteze în care este necesară construcţia normei juridice, utilizându-se exemple de norme penale pentru a ilustra diverse tipuri de construcţie.

La finalul studiului, s-a afirmat că raportarea distincţiei dintre interpretare și construcţie la metodele de interpretare conduce la concluzia că doar metoda gramaticală de interpretare este un instrument specific interpretării, în sens restrâns. Metoda istorică, logică, sistematică și teleologică constituie, de fapt, instrumente ale activităţii de construcţie. Totodată, s-a subliniat că activitatea de construcţie are natura unei legiferări secundare realizate de către interpret.

Cuvinte-cheie: interpretare; construcţie; interpretare judiciară; drept penal; analogie.

Interpretation versus construction in criminal law

Abstract: In the present study, I will discuss the distinction between interpretation and construction in the context of criminal law.

To that end, in the first part of the study I will elaborate the distinction in question by presenting in contrast the characteristics of interpretation and construction. Thus, I will distinguish between interpretation as a process of identifying the linguistic meaning of the legal norm and construction as a process aimed at the transformation of that linguistic meaning into legal content. Regarding the aforementioned distinction, I will conclude that interpretation is value neutral whereas construction involves the implementation of different values when offering a legal content to the interpreted norm.

In the second part of the study, I will present the main situations in which the construction of legal norms is necessary, using examples of criminal law provisions to illustrate various types of construction.

At the end of the study, I will relate the distinction between interpretation and construction to the methods of statutory interpretation, which will lead to the conclusion that only the literal method of interpretation constitutes a tool specific for interpretation, in a restrictive sense. The historical, logical, systematic and purposive methods are actually tools specific for construction. At the same time, I will underline that construction has the nature of a secondary process of rule creation carried out by the interpreter.

Keywords: interpretation; construction; judicial interpretation; Criminal law; analogy.