Autor: Valerian CIOCLEI

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Printre problemele pe care le ridică incriminarea bancrutei simple şi a bancrutei frauduloase în noul Cod penal se află şi cele legate de introducerea condiţiei de procedibilitate, respectiv faptul că, spre deosebire de legea veche, pentru ambele infracţiuni, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Două aspecte discutabile pot fi identificate în legătură cu această modificare legislativă: primul aspect se referă la situaţiile tranzitorii, iar al doilea se referă la titularul dreptului de a depune plângerea prealabilă.

Cuvinte-cheie: bancrută simplă; bancrută frauduloasă; situații tranzitorii; legea penală mai favorabilă; debitor; creditor; persoană vătămată; plângere prealabilă.

Aspects of the prior complaint of offences bankruptcy

Summary/Abstract: Among the issues raised by incriminating simple bankruptcy and fraudulent bankruptcy, the new Criminal Code also comprise those related to the introduction of procedural condition, meaning that, unlike the old law, for both offences, criminal proceedings shall be initiated on prior complaint of the injured person. Two debatable issues can be identified in relation to this legislative change: the first refers to transitional situations, and the second refers to the person entitled to file a prior complaint.

Keywords: simple bankruptcy;fraudulent bankruptcy;transitional situations;law favorable criminal law;debtor;creditor;injured person;prior complaint;