Autori: Teodor MANEA, Simona ANGHEL

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2015

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Chiar dacă lipsa cercetării judecătorești nu constituie o cauză de nulitate absolută și nu se numără printre motivele care pot conduce la anularea sentinței și retrimiterea spre rejudecare, conform articolului 421 pct. 2 lit. Cod de procedură penală, instanța de control judiciar a stabilit că soluționarea se impune în vederea garantării dreptului la un dublu grad de competență în materie de infracțiuni, garantat de articolul 2, Protocolul 7 CEDO, cu condiția ca absența cercetării judecătorești este asimilată absenței judecății în prima instanță în timp ce efectuarea acesteia în cursul căii de atac privează părțile de căile de atac, instanța are obligația de a se asigura că drepturile garantate de Convenție „sunt practice și efective, nu teoretice și iluzorii”.

Cuvinte-cheie: redeschiderea unui dosar penal; absența cercetării judecătorești; aplicarea directă a CEDO.

Bucharest Court of Appeal, Decision no. 1415 dated November 17, 2014 (Case Law Study)

Abstract: Even if the absence of judicial inquiry is not a cause for absolute legal nullity and is not among the reasons that can lead to nullification of the verdict and the redirection towards retrial, according to article 421, point 2, letter b, Criminal Procedure, the judicial control court established that the resolution is required in order to guarantee the right to a double degree of jurisdiction in criminal offences, guaranteed by article 2, Protocol 7 ECHR, provided the absence of judicial inquiry is assimilated to the absence of the trial in the first court while performing it during the appeal is depriving the party of means of appeal, the court has the obligation to ensure that the rights guaranteed by the Convention “are practical and effective, not theoretical and elusory”.

Key-words: reopening a criminal case; absence of judicial inquiry; direct application of ECHR.