Autor: Vasile COMAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2022

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Studiul tratează fenomenul spălării banilor, modalitățile în care se desfășoară această activitate mai ales atunci când se realizează prin intermediul platformei de internet – fiind prezentate și analizate principalele metode de spălare cibernetică, dar și posibilitățile de identificare a cazurilor de spălare a banilor folosind inteligența artificială. În continuare, se face o analiză a principalelor cazuri în care inteligența artificială ar putea contribui la prevenirea și combaterea spălării banilor, ținând cont de impactul inteligenței artificiale asupra vieții sociale din societatea contemporană, iar pe de altă parte, sunt analizate provocările și riscuri în utilizarea acesteia în cazul activităților de spălare a banilor, fiind incontestabile avantajele pe care le aduce implicarea inteligenței artificiale în cazul infracțiunii indicate.

Cuvinte-cheie: inteligență artificială; spălare de bani; spălare de bani cibernetică; factori de risc.

Using artificial intelligence to investigate and prevent money laundering

Abstract: The study deals with the phenomenon of money laundering, the ways in which this activity is carried out especially when it takes place through the Internet platform – being presented and analyzed the main methods of cyberlaundering, but also the possibilities of identifying money laundering cases using artificial intelligence. Next, an analysis is made of the main cases in which artificial intelligence could contribute to preventing and combating money laundering, taking into account the impact of artificial intelligence on social life in contemporary society, and on the other hand, the challenges are analyzed and the risks in using it in the case of money laundering activities, being indisputable the advantages that the involvement of artificial intelligence brings in the case of the indicated crime.

Keywords: artificial intelligence; money laundering; cyber laundering; risk factors.