Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2022

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul oferă soluții unei probleme apărute în practica judiciară: dacă regimul suspendării condiționate a executării pedepsei, sub aspectul revocării, este cel prevăzut în Codul penal din 1969, ca urmare a aplicării art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, în cazul în care pedeapsa principală aplicată pentru infracţiunea comisă anterior datei de 1 februarie 2014 a fost stabilită potrivit Codului penal actual, iar modalitatea de executare a fost dispusă potrivit Codului penal din 1969, ca efect al aplicării legii penale mai favorabile pe instituţii autonome, în condiţiile în care prin Decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale s-a statuat că dispoziţiile art. 5 C.pen. sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii mai favorabile.

Cuvinte-cheie: legea penală mai favorabilă; suspendarea condiționată a executării pedepsei.

The application of the more favourable criminal law in case of conditional suspention of the execution of the sentence

Abstract: The present article offers solutions to a problem that has arisen in judicial practice: if the regime of conditional suspension of the execution of the sentence, in terms of revocation, is the one provided in the Criminal Code of 1969, as a result of the application of art. 15 para. (2) of Law no. 187/2012, if the main punishment applied for the crime committed before February 1, 2014 was established according to the current Criminal Code, and the manner of execution was ordered according to the Criminal Code of 1969, as a result of the application of the more favorable criminal law on autonomous institutions, given that by Decision no. 265/2014 of the Constitutional Court, it was ruled that the provisions of art. 5 C.pen. are constitutional insofar as they do not allow the combination of the provisions of successive laws in the establishment and application of the more favorable criminal law.

Keywords: the more favorable criminal law; conditional suspension of the execution of the sentence.