Autor: Anda CRIȘU-CIOCÎNTĂ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Misiunea fundamentală a activității profesionale a medicului este aceea de a prezerva în mod obiectiv, eficient și nediscriminatoriu, viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a ființei umane. Datorită specificului și importanței muncii pe care o implică, profesia de medic este una aparte, fundamentată pe o pregătire profesională solidă, susținută și consolidată în mod continuu. Alături de
pregătirea profesională temeinică, profesia de medic implică și har, pasiune și multă dăruire pentru interesul și binele ființei umane. Dincolo de satisfacții, împliniri și bucurii, activitatea profesională a medicului are și un grad crescut de responsabilitate. Din punct de vedere juridic, răspunderea medicului pentru actul medical îndeplinit poate îmbracă forme diferite, putându-se prezenta ca răspundere disciplinara, răspundere civilă sau răspundere penală. Prezentul material are ca temă de analiză și se limitează la forma de răspundere cea mai gravă ce poate interveni, și anume la răspunderea penală a medicului. Astfel, vom analiza temeiul antrenării răspunderii penale, tipurile de infracțiuni ce pot fi imputate medicului, condițiile în care poate fi angajată răspunderea penală a medicului pentru fapte îndeplinite în exercitarea atribuțiilor profesionale și consecințele tragerii la răspundere penală. Pentru o mai buna cunoaștere și înțelegere a problematicii analizate, considerentele de ordin teoretic vor fi însoțite de o serie de exemple practice extrase din practica judiciara națională. Cazurile practice selectate au ca obiect infracțiuni diferite (ucidere din culpa, neglijenta în serviciu etc. ), elementul comun fiind acela al comiterii faptelor de către medici în îndeplinirea atribuțiilor și competentelor profesionale. Pentru o mai buna ilustrare practica a temei abordate au fost alese atât cazuri în care organul judiciar competent a hotărât tragerea la răspundere penală a medicului pentru cazuri de malpraxis medical cat și cazuri în care s-a stabilit în mod definitiv că nu sunt întrunite elementele constitutive ale vreunei infracțiuni, neexistând astfel temei pentru angajarea răspunderii penale a medicului.

Cuvinte-cheie: răspundere penală; culpa medicală; malpraxis medical; jurisprudența penală în domeniul medical; indiferenta; neglijență.

Causes and solutions in medical malpractice. Criminal liability

Abstract: The fundamental mission of the doctor’s professional activity is to preserve objectively, efficiently and without discrimination the life, the health and the physical and psychical integrity of the human being. Due to the specific and to the importance of the involved work, the doctor’s profession is a special one relying on a solid professional training which is supported and enhanced continuously. Apart from the rigorous professional training, the doctor’s profession also involves talent, passion and much devotion for the interest and the good health of the human being. There are satisfactions, achievements and joys in the doctor’s professional activity but there is also a high degree of responsibility. From a juridical point of view, the doctor’s responsibility for the performed medical act may take different forms and it may be a disciplinary responsibility, a civil responsibility and a criminal responsibility. The present material has as an analysis theme and it is limited to the most serious form of responsibility that may occur, namely the doctor’s criminal responsibility. Thus, we will analyze the ground of involving the criminal responsibility, the types of crimes that may be imputed to a doctor for the deeds fulfilled during the professional tasks and the consequences of the criminal responsibility. In order to know and understand better the analyzed problems, the theoretical reasons presented here will be accompanied by a series of practical examples that were extracted from the national judicial practice. The selected practical cases have different crimes as a subject (homicide, negligence at work etc. ) whereas the common element is the one of committing the crimes by the doctors while fulfilling their tasks and professional skills. For a better practical illustration of the approached topic, we have chosen cases where the competent judicial body decided to make criminally responsible the doctor for medical mal praxis cases; we have also chosen cases where it was definitely established that the constitutive elements of a crime were not fulfilled and thus there was no ground to consider that the doctor was criminally responsible.

Keywords: criminal responsibility; medical guilt; medical malpraxis; criminal caselaw in the medical; indifference; negligence.