Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr.1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol abordează o chestiune de actualitate în materie juridico- penală, respectiv problema impactului produs asupra anumitor instituții generale ale dreptului penal, prin intrarea în vigoare (de dată recentă – 23 mai 2016) a dispozițiilor ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016, conținând prevederi de modificare și completare a Codului penal și a Codului de procedură penală. Direct sau indirect, aceste reglementări pot fi puse în legătură (printre altele) cu instituții penale generale precum: unele cauze de înlăturare a răspunderii penale (prescripția răspunderii penale și împăcarea, respectiv încheierea unui acord de mediere cu privire la latura penală a cauzei); răspunderea penală a persoanei juridice și regimul sancționator specific infractorilor minori, coroborate cu problematica generală a raportului dintre conceptele de limite speciale – limite generale ale anumitor categorii de sancțiuni de drept penal; existența unității infracționale legale (sub forma infracțiunii complexe) sau a pluralității de infracțiuni (sub forma concursului ideal de infracțiuni), în raport de interacțiunea anumitor fapte penale determinate; natura juridică specifică ce poate fi / trebuie să fie atribuită anumitor dispoziții de incriminare (nou introduse în Partea specială a Codului penal); corelarea sau lipsa de corelare a unor dispoziții penale substanțiale, respectiv procesual penale, vizând funcționarea anumitor instituții cu dublă natură juridică (materială și de procedură).
Autorul schițează o analiză critică asupra acestor subiecte, relevând opinia sa cu privire la aspectele pozitive, precum și la cele perfectibile, ale modificărilor asumate de legiuitorul penal (delegat), emițând chiar unele propuneri de lege ferenda în considerarea momentului la care legiuitorul propriu-zis urmează a se pronunța cu privire la respingerea ori aprobarea (cu sau fără modificări) a ordonanței de urgență în cauză.

Cuvinte-cheie: O.U.G. nr. 18/2016; Cod penal; Cod de procedură penală; modificări și completări; prescripția răspunderii penale; împăcarea; limite generale și limite speciale ale unor categorii de sancțiuni de drept penal; infracțiune complexă; concurs ideal de infracțiuni; act sexual cu un minor; incest; membru de familie; rudă în linie directă, frate sau soră; infracțiuni contra patrimoniului care au produs consecințe deosebit de grave; natură juridică; necorelări între reglementarea substanțială și cea procesual penală în materia anulării renunțării sau amânării aplicării pedepsei.

Titlul lucrării în engleză: Comments on the impact caused by the Government Emergency Ordinance no. 18/2016 upon some general criminal law institutions

Abstract: This article addresses a topical issue in the field of current Romanian criminal law, namely the issue of the impact produced on some general criminal law institutions by the entry into force (of recent date – May 23, 2016) of the provisions of the Government Emergency Ordinance no. 18/2016, containing provisions amending and supplementing both the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. Directly or indirectly, these provisions may be linked (among others) with certain general criminal law institutions, such as: some of the causes of removal of criminal liability (prescription of criminal liability and reconciliation, namely the conclusion of a mediation agreement regarding the criminal side of some criminal case); the problem of criminal liability of legal entities and the specific sanctioning regime of under-aged offenders, in conjunction with the general issue of the relationship between the concepts of special limits and general limits of certain categories of criminal law sanctions; the existence of a legal unity of offence (in the form of the complex offence) or the existence of a plurality of offences (in the form of ideal concurrence of offences), in relation to the interaction of certain specified offenses; the specific legal nature that can be / should be attributed to some special provisions describing offences newly introduced in the Special Part of the Criminal Code; the correlation or lack of correlation between some substantial criminal provisions and some procedural criminal provisions, regarding the functioning of certain institutions with dual legal nature (both substantial and procedural one). The author outlines a critical analysis on these topics, revealing his opinion about the positive aspects, as well as those still perfectible, of the changes made by the criminal legislator (delegate legislator), issuing even some proposals of improving the law, considering the point at which the legislature itself shall decide on the approval or rejection (with or without modification) of the emergency ordinance in question.

Keywords: Government Emergency Ordinance no. 18/2016; Romanian Criminal Code; Romanian Code of Criminal Procedure; amendments and additions; prescription of criminal liability; reconciliation; general limits and special limits of certain categories of criminal law sanctions; the complex offense; ideal concurrence of offenses; sexual intercourse with a minor; incest; family member; relative in direct line, brother or sister; crimes against the patrimony with extremely serious consequences; legal nature; inconsistencies between the substantial criminal legislation and the criminal procedural legislation in regard to the institution of cancelling the renunciation or the postponement of applying the penalty.