Autor: Răzvan-Horațiu RADU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Potrivit jurisprudenței CEDO revizuită, Curtea nu ridică probleme cu privire la locul procurorului, acesta din urmă fiind o problemă de organizare internă. Cu toate acestea, o încălcare a dreptului la un proces echitabil poate apărea în situațiile în care poziția procurorilor în instanță, coroborată cu alte aspecte, ar putea conduce la încălcarea dreptului la apărare în cursul judecății. 

CEDO a analizat aceste aspecte atât din perspectiva dreptului la un proces echitabil, cât și din perspectiva garanției imparțialității, fără a identifica vreo cauză a problemelor. În România, procurorul are un loc stabilit în instanță, în zona rezervată podiumului completului de judecată. Acest lucru nu încalcă în niciun caz jurisprudența CEDO.

Cuvinte-cheie: procuror; dreptul la un proces echitabil; locul procurorului; egalitatea armelor; imparțialitate.

The role of the prosecutor in court in light of the ECHR jurisprudence

Abstract: According to the reviewed ECHR jurisprudence, the Court does not raise issues in concern of the place of the prosecutor, the latter being a matter of internal organisation. Nevertheless, a violation of the right to a fair trial may arise in situations where the position of prosecutors in court, corroborated with other aspects, might lead to a breach of the right of defence during trial.

The ECHR has analysed these issues both from a right to a fair trial, as well as a guarantee of impartiality perspective, without identifying any cause for problems. In Romania, the prosecutor has an established place in court, in the area reserved for the podium of the court panel. This, in no way, violates the ECHR case-law.

Key-words: prosecutor; right to a fair trial; place of the prosecutor; equality of arms; impartiality.