Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Pornind de la prevederile art. 5 din Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și de la prevederile art. 4 din Directiva 2013/40/UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice, ambele referindu-se la afectarea integrității sistemului informatic, în prezentul articol se realizează o analiză a infracțiunii de perturbare a funcționării sistemelor informatice, prevăzută de art. 363 din Codul penal, urmărindu-se dacă legiuitorul român a transpus prevederile celor două instrumente juridice de la nivel internațional și european. Reglementarea legală urmărește să protejeze datele informatice stocate în cadrul sistemelor informatice, accentul fiind pus pe efectul pe care îl au pentru sistemele informatice afectate acțiunile asupra datelor informatice. Totodată, în articol se analizează atât cel mai cunoscut atac împotriva unui sistem informatic care afectează integritatea sistemului informatic, acesta fiind atacul DOS – Denial of Service –, cât și alte atacuri împotriva unui sistem informatic care afectează integritatea sistemului informatic, cum sunt atacurile bazate pe programele malițioase care au ca scop infectarea sistemului informatic.

Cuvinte-cheie: perturbare; sistem informatic; date informatice; atac; programe malițioase.

Titlul lucrării în engleză: Some considerations regarding the offence of disrupting the functioning of computer systems

Abstract: Starting from the provisions of Article 5 of the Council of Europe Convention on Cybercrime and the provisions of Article 4 of the Directive 2013/40/EU on attacks against information systems, both relating to illegal system interference, this Article performs an analysis of the offence of disrupting the functioning of the computer systems sanctioned by Article 363 of the Romanian Criminal Code, in order to ensure that the Romanian legislator transposed the provisions of the two legal instruments from international and European level. The legal regulation aims to protect the computer data stored in computer systems, focusing on the effect they have on computer systems affected by the actions on computer data. At the same time, the article analyzes both the most common attack against a computer system that affects the integrity of the computer system, such as the DOS (Denial of Service) attack, as well as other attacks against a computer system that affects the integrity of the computer system, such as the attacks based on malicious programmes aimed at infecting the computer system.

Keywords: disrupting; computer system; computer data; attack; malicious programmes.