Autor: Aurel CIOBANU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Scopul acestui demers analitic este de a sublinia principalele modificări aduse prevederilor legale din Codul de procedură penală în vigoare care se află sub protecția nulității absolute, deoarece analizând succint dispozițiile legale a căror încălcare atrage sancțiunea absolută, observăm că structura prevederilor art. 281 alin. (1) din Codul de procedură penală se deosebește în esență de cea a dispozițiilor art. 197 alin. (2) din Codul de procedură penală anterior. Demersul este structurat într-o manieră care să permită aprecierea mediului procesual penal prin prisma noilor reglementări, acestea scoțând din sfera nulității absolute anumite categorii de dispoziții ocrotite în mod tradițional de această sancțiune procesuală.

Cuvinte-cheie: nulitate absolută; pedeapsa procedurala; jurisdicție legată de subiect; sesizarea instanței de judecată.

The absolute nullities in the Code of Criminal Procedure. Comparative analysis of regulations with regard to the cases where this procedural penalty is no longer applicable

Abstract: The purpose of this analytical approach is to emphasize the main amendments to the legal provisions of the Criminal Procedure Code in force which are under the protection of absolute nullity, because by briefly analyzing the legal provisions whose infringement entails the sanction of absolute nullity we observe that the structure of the provisions of art. 281 para. (1) of the Criminal Procedure Code essentially differs from that of the provisions of art. 197 para. (2) of the previous Criminal Procedure Code. The approach is structured in a way that allows the assessment of the criminal procedural environment in the light of the new regulations, which remove from the scope of absolute nullity certain categories of provisions traditionally protected by this procedural sanction.

Key-words: absolute nullity; procedural penalty; jurisdiction related to subject matter; referral to the court of law.