Autor: Cristian IONESCU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul surprinde concepția Adunării Constituante privind răspunderea (penală) a Președintelui României. Noua reglementare aduce o soluție circumstanțială problemei răspunderii penale a Președintelui României pentru săvârșirea unei fapte de înaltă trădare, fiind puțin probabil ca un Președinte al unei Republici să se facă vinovat de săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 394-397 din Codul penal, întrucât procesul în sine ar fi unul de durată, cu implicații extrem de grave asupra imaginii unei țări. Practic, prin noua reglementare penală, Președintele României iese din sfera răspunderii juridice pe plan constituțional.

Cuvinte-cheie: răspunderea penală a Președintelui; înaltă trădare; revizuire constituțională.

New rules brought in the Criminal Code regarding the criminal liability of the President of Romania (de lege ferenda proposals)

Abstract:  The article captures the concept of the Constituent Assembly on liability (criminal) of the President of Romania. The new regulation brings a circumstantial solution to the problem of criminal liability of the President of Romania for committing an act of high treason, being unlikely that a President of a Republic might be guilty of committing any of the crimes in art. 394-397 from the Criminal Code, as the process itself would be a long one, with extremely serious implications on the image of a country. Basically, through the new criminal regulation, the President of Romania is out of the scope of legal liability on a constitutional level.

Key-words: criminal liability of the the President; high treason; constitutional revision.