Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI, Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Materialul de față reproduce, în linii generale, conținutul documentului elaborat și transmis (în luna mai a anului 2017) către Ministerul Justiției din România, de către cadrele didactice semnatare (în calitatea acestora de membre titulare ale Colectivului de Științe Penale din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), în cadrul procesului (întreprins de Ministerul Justiției) de evaluare prima facie și analiză a impactului de ansamblu produs în sistemul juridic național al României de noile reglementări (inclusiv de cele) în materie penală (intrate în vigoare la 1 februarie 2014). Prezenta versiune publicată a reformulat, pe alocuri, unele observații / propuneri și a înlăturat câteva erori materiale strecurate în redactarea inițială, lăsând neafectat fondul documentului și sistematizarea sa de ansamblu (aspect care explică absența aparatului critic).

Cuvinte-cheie: Codul penal român; Codul de procedură penală român; observații; propuneri de lege ferenda; necorelări / incongruențe legislative; optimizare normativă.

Titlul lucrării în engleză: Some proposals to amend the current criminal Romanian legislation

Abstract: This material reproduces the general content of the document elaborated and transmitted (in May 2017) to the Romanian Ministry of Justice, by the signatory teachers (in their capacity as members of the Criminal Sciences Chair of the Faculty of Law from the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania), in the process (carried out by the Ministry of Justice) of prima facie assessment and analysis of the overall impact produced in Romania’s national legal system by the new regulations (including those) in criminal matters (in force since the 1st February 2014). This published version includes the reformulation of some observations / proposals and has removed some material errors from the initial drafting, maintaining unaffected the essence of the document and its overall systematization (aspect which explains the absence of the critical apparatus).

Keywords: Romanian Criminal Code; Romanian Criminal Procedure Code; comments; lex ferenda proposals; legal inconsistencies; normative optimization.