Autor: Andra IFTIMIEI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta sinteză de drept comparat propune analiza cadrului legislativ din Franța, Statele Unite ale Americii, Belgia și Regatul Unit al Marii Britanii privitor la prevenirea și combaterea cyberbullying, în scopul identificării unor soluții ce pot sta la baza diminuării fenomenului. Totodată, studiul prezintă și analizează aspecte jurisprudențiale din statele amintite, având scopul de a identifica profundele implicații pe care la presupune aceste fenomen, cu precădere în rândul copiilor și adolescenților. Rațiunea alegerii celor patru state a constat în realizarea unei sinteze comparative echitabile prin raportare atât la state din sistemul common law, cât și la state din sistemul de drept civil.

Cuvinte-cheie: cyberbullying; hărțuire; mediul on-line; drept comparat.

Titlul lucrării în engleză: Cyberbullying – legislative and jurisdictional legal aspects of comparative law

Keywords: This comparative law synthesis proposes the analysis of the legislative framework in France, the United States of America, Belgium and the United Kingdom to prevent and combat cyberbullying in order to identify solutions that can underpin the phenomenon. At the same time, the study presents and analyzes the jurisprudential aspects of the mentioned states in order to identify the profound implications of these phenomena, especially among children and adolescents. The rationale for choosing the four states was to achieve a fair comparative synthesis by referring both to states in the common law system and to states in the civil law system.

Abstract: cyberbullying; harassment; on-line environment; comparative law.