Autor: Carmen MOLDOVAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legitima apărare este prevăzută în mod expres în articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite, ca derogare de la principiul fundamental al nerecurgerii la forță. În interpretarea Curții Internaționale de Justiție, face pare din dreptul internațional cutumiar, însă nici jurisprudența internațională și nici instrumente juridice ulterioare adoptării Cartei nu consacră în mod expres mai multe forme de legitimă apărare, situație ce lasă loc pentru controverse cu privire la condițiile pe care statul victimă trebuie să le respecte pentru ca reacția de autoapărare să fie considerată justificată și legitimă. Prezenta lucrare are ca scop analiza cadrul normativ de reglementare a legitimei apărări, a cerințelor de legalitate și a noțiunii „legitimă apărare preventivă”, prin referire la implicațiile atacurilor teroriste asupra posibilei modificări a domeniului de aplicare a legitimei apărări în dreptul internațional.

Cuvinte-cheie: legalitate; autoapărare; preventiv; atacuri teroriste.

Titlul lucrării în engleză: Considerations on the legitimate defence in international law

Abstract: The legitimate self-defence is expressly provided in Article 51 of the Charter of the United Nations, as a derogation from the basic principle that prohibits the use of armed force. As the International Court of Justice stated, the right to legitimate self-defence is part of customary international law, but neither the international jurisprudence nor the legal instruments subsequent to the adoption of the Charter expressly establish several forms of legitimate self-defence thus leaving room for controversy and debate on the conditions which the victim State must comply with in order for the self-defence action to be considered justified and legitimate. The purpose of this paper is to analyze the normative framework on legitimate self-defence, its legality requirements, the notion of preventive self-defence” and to address the possible implications of terrorist attacks on changes of the scope of legitimate self-defence in International Law.

Keywords: legality; self-defence; preventive; terrorist attacks.