Autor: Sebastian Valentin BODU, Ciprian BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de evaziune fiscală, reglementate de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Această primă parte tratează aspecte comune ale infracţiuni, şi anume reglementarea, noţiunea evaziunii, prin prisma definiţiilor unor termeni precum obligaţie fiscală, taxe, impozite, bază impozabilă, definiţi în Codul fiscal sau Codul de procedură fiscală. Având în vedere că nu orice diminuare, de către contribuabil, a bazei de impozitare constituie evaziune fiscală, se analizează acele operaţiuni care pot fi tratate atât ca fraudă, cât şi ca optimizare fiscală. Faptul că toţi contribuabilii sunt obligaţi să plătească impozite nu înseamnă că ei trebuie să plătească cel mai mare impozit posibil, astfel că operaţiunile de reducere a bazei impozabile prin folosirea unor instrumente sau vehicule apar ca permise, însă este important a şti care este linia de demarcaţie între optimizarea fiscală şi frauda fiscală, adică între evaziunea legală şi evaziunea incriminată. Această linie de demarcaţie o constituie, aşadar, substanţa economică a operaţiunii. Rând pe rând, sunt analizate diverse situaţii de optimizare fiscală, respectiv disimularea contractului, preţurile de transfer, disimularea venitului impozabil, alegerea rezidenţei fiscale, exploatarea diferenţelor de tratament a unui contribuabil sau a unei operaţiuni ori a unei tranzacţii pe baza legislaţiei a două sau mai multe state şi folosirea deductibilităţii dobânzilor intra-grup. Un rol important în analiza realizată îl au şi ghidurile OECD.

Cuvinte-cheie: bază impozabilă; evaziune fiscală; impozit; optimizare fiscală; rezidenţă fiscală; preţuri de transfer.

Abstract: This series of three articles, in three parts, analyses the issue of tax evasion, regulated by Law no. 241/2005 regarding the prevention and fighting tax evasion. This first part treats the common aspects of the crime: regulating, notion, through the definition of the terms like fiscal duty, taxes, fiscal base, defined in the Fiscal code and Fiscal procedure code. Considering that not any erosion of the fiscal base, by the tax payer, represents a tax evasion, are analyzed those transactions that can be seen both as optimization. Paying taxes does not mean that one have to pay the highest taxes, so the transactions used to erode the fiscal base by using certain instruments or vehicles appear as permitted, but the most important is to know the drawing line between the legal tax evasion and the fiscal fraud. This line consists in the substance of the transaction. One by one are analyzed various situation of tax planning like dissimulating the contract, transfer pricing, dissimulating the taxable income, choosing the fiscal residence, hybrid mismatch arrangements and intra-group deductibility. An important role in the analysis holds the OECD lines.

Keywords: fiscal base; fiscal residence; tax; tax evasion; tax planning; transfer pricing.